تأثیراعتبار تجاری بر بهره¬وری کلّ عوامل تولید در شرکتهای تولیدی بورسی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 341- 313

نویسندگان:

مرضیه بیگی­منش[1]، ملک­تاج ملکی اسکویی*[2]

 [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران  marzie.beigi33@gmail.com

 [2] نویسنده مسئول: استادیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران، m_oskouei@iau-tnb.ac.ir

 

چکیده

بهبود بهره­وری کلّ عوامل نیروی محرکه مهمی برای رشد اقتصادی است. اعتبار تجاری به وام­هایی مانند حساب­های دریافتنی بین شرکت­های موجود در صنعت (یا بین شرکت­های صنعت و شرکت­های خارج از صنعت) اشاره دارد. این پژوهش چگونگی تأثیر اعتبار تجاری (در سطح شرکت و صنعت) بر بهره­وری کلّ تولید در بازار سرمایه ایران را بررسی می­نماید. این مطالعه از نظر فرآیند اجرا کمی، از نظر هدف پژوهشی توصیفی، و از منظر نتیجه­ی اجرا کاربردی و منطق قیاسی-استقرایی و بعد زمانی طولی به صورت سال-شرکت و ماهیت همبستگی دارد. از رگرسیون مربعات معمولی به روش خطای استاندارد مقاوم با اثرات سال و صنعت با داده‌های غربالگری شده شرکت‌های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1400 برای آزمون فرضیه‌ها و نرم افزار استاتا14 استفاده شده است. نتایج آزمون­ها نشان می­دهد اعتبار تجاری، بهره­وری کلّ عوامل تولید را ارتقا می­دهد. با توجه به نتایج این مطالعه شرکت­های ایرانی باید به نقش تأمین مالی غیررسمی در توسعه اقتصادی توجه کرده و توسعه اعتبار تجاری در بین بنگاه‌ها به ویژه در سطح صنعت تشویق شده تا از آن استفاده کامل شود.

کلمات کلیدی:

اعتبار تجاری، بهره­وری کلّ عوامل تولید، تابع کاب-داگلاس، رگرسيون به­روش خطاي استاندارد مقاوم


The effect of commercial credit on the productivity of all production factors in listed manufacturing companies

Marzieh Begimanesh[1], Melkitaj Maleki Eskoi*[2]  

[1] Master of Accounting, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran marzie.beigi33@gmail.com

  [2] Corresponding author: Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran, m_oskouei@iau-tnb.ac.ir

 

abstract

Improving the productivity of all factors is an important driving force for economic growth. Trade credit refers to loans such as accounts receivable between companies in the industry (or between companies in the industry and companies outside the industry). This research examines the effect of commercial credit (at the company and industry level) on the total productivity of production in Iran’s capital market. In terms of the implementation process, this study is quantitative, in terms of descriptive research purpose, and in terms of the result of applied implementation and deductive-inductive logic, and longitudinal time dimension in the form of year-company and correlational nature. Ordinary square regression using robust standard error method with year and industry effects has been used with screened data of production companies of Tehran Stock Exchange from 1391 to 1400 to test hypotheses and Stata 14 software. The results of the tests show that commercial credit improves the productivity of all production factors. According to the results of this study, Iranian companies should pay attention to the role of informal financing in economic development and the development of commercial credit among companies, especially at the industry level, should be encouraged to make full use of it.

Keywords: 

Commercial credit, total productivity of production factors, Cobb-Douglas function, regression using robust standard error method

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله