تأثیر اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس مستقل

مقاله: پژوهشی

صفحه: 17- 36

نویسندگان:

سهیلا سعیدی[1]، نادیا احد نژاد[2]

 [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، اردبیل، ایران

[2]  کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گیلان، ایران

 

چکیده

توازن بین گزارشگری به‌موقع و ارائه اطلاعات قابل‌اتکا، سال‌ها است گریبان‌گیر حسابرسان مستقل شده است. پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که تأخیر در ارائه اطلاعات حسابداری، کیفیت سود را به شدت کاهش داده؛ باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی شده و بر شدت امکان فریب خوردن سرمایه‌گذاران اثر می‌گذاردهدف از این تحقیق بررسی تأثیر اندازه موسسه حسابرسی  بر رابطه بین اجتناب مالیاتی   و تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس مستقل  می‌باشد.قلمرو تحقیق حاضر که از نظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1390 تا 1399 بوده است. با توجه به روش حذف غربالگری تعداد126 شرکت به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. در نهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌هاي رگرسيوني استفاده گرديد. بر اساس نوع روش تخمين مشخص‌شده طي آزمون‌هاي F ليمر و هاسمن، مدل­هاي پژوهش برآورد گرديد و نتايج تخمين براي هريک از مدل‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق بیانگر این است که، بین اجتناب مالیاتی   و تأخیر گزارش حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین اندازه موسسه حسابرسی  سبب کاهش شدت رابطه بین  اجتناب مالیاتی   و تأخیر گزارش حسابرس می‌گردد.می‌توان برداشت کرد سیاست جسورانه مالیاتی سبب کاهش  شفافیت اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات مالی می‌گردد که این امر سبب طولانی شدن غیرعادی فرایند حسابرسی و نهایتاً  تأخیر در ارائه گزارش حسابرس می‌شود.

کلمات کلیدی:

اندازه موسسه حسابرسی  ، اجتناب مالیاتی   ،تأخیر گزارش حسابرس


The effect of audit firm size on the relationship between tax avoidance and abnormal delay of independent auditor’s report

Soheila Saidi[1], Nadia Ahadnejad[2]

[1] Master’s student in accounting, Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Ardabil, Iran

[2] Master of Accounting, Islamic Azad University, Astara Branch, Gilan, Iran

 

abstract

The balance between timely reporting and providing reliable information has plagued independent auditors for years. Previous research shows that the delay in providing accounting information has severely reduced the quality of profit; It increases the information asymmetry and affects the severity of the possibility of investors being deceived. The purpose of this research is to investigate the effect of the size of the auditing firm on the relationship between tax avoidance and the abnormal delay of the independent auditor’s report. The time domain was between 1390 and 1399. According to the screening method, 126 companies were selected as the research sample. Finally, regression models were used to examine each of the hypotheses. Based on the type of estimation method specified during the F-tests of Limer and Hausman, the research models were estimated and the estimation results were analyzed for each of the models. The results of the test of the main hypotheses of the research show that there is a direct and significant relationship between tax avoidance and the delay of the auditor’s report, and also the size of the audit firm reduces the intensity of the relationship between tax avoidance and the delay of the auditor’s report. It can be concluded that the bold tax policy causes Reducing the transparency of information and the asymmetry of financial information, which causes an unusual prolongation of the audit process and ultimately a delay in the presentation of the auditor’s report.

Keywords: 

Audit firm size, tax avoidance, auditor report delay

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله