تأثیر بیش اطمینانی مدیران و کیفیت افشاء بر محتوای سود در شرکت-های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 26- 40

نویسندگان:

امید سمیعی [1]، بهمن اسماعیلی[2]

[1] دکتری تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

[2] دکتری تخصصی مالی، گرایش بیمه، دانشگاه تهران، ایران.

 

چكيده

هدف از تحقیق تأثیر پیش اطمینانی مدیران و کیفیت افشا بر محتوای سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت مروری و ازلحاظ ماهیت داده‌ها جزء تحقیقات کمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1393 الی 1400 بررسی‌شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیت‌های ذکرشده 150 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها و اطلاعات تحقیق از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و نمونه‌برداری به‌صورت عینی نیز استفاده‌شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین پیش اطمینانی مدیران بر محتوای سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. و همچنین بین کیفیت افشا و محتوای سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر معنادار دارد.

کلمات کلیدی: پیش اطمینانی مدیران، کیفیت افشا، محتوای سود

 


The effect of managers’ overconfidence and the quality of disclosure on the content of profit in companies admitted to the Tehran Stock Exchange

 

Omid Samii[1], Bahman Esmaili [2]

[1] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[2] PhD in finance, insurance major, University of Tehran, Iran.

Abstract

The purpose of the research is the effect of pre-confidence of managers and the quality of disclosure on the content of profit in companies admitted to the Tehran Stock Exchange; Which is part of quantitative research in terms of practical purpose and in terms of review nature and in terms of data nature. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the stock exchange for the period between 2013 and 2014, and finally, taking into account the mentioned limitations, 150 companies were selected as a sample. In this research, library and field methods and objective sampling have been used to collect and compile data and research information. The findings of the research showed that there is an inverse and significant relationship between managers’ pre-confidence about profit content in companies listed on the Tehran Stock Exchange. And it also has a significant effect between the quality of disclosure and the content of profits in companies admitted to the stock exchange.

Keywords: managers’ pre-confidence, disclosure quality, profit content

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله