تأثیر جهت‌گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها (مورد مطالعه: بانک سپه استان فارس)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 14-35

نویسندگان:

مهدی اسماعیلی[1]، سعید منصوریان طبائی[2]

[1] دکتری تخصصی مدیریت، مدیریت شعب بانک سپه استان فارس، ایران.

[2] کارشناس ارشد اقتصاد، مدیریت شعب بانک سپه استان فارس، ایران.

چکیده

در اين پژوهش قصد بر اين است تا تأثیر جهت‌گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها در بانک سپه استان فارس بررسي شود. جامعه آماري شامل کلیه بانکهای سپه در استان فارس می‌باشد؛ که بر اساس جدول مورگان 291 نفر به دست آمد برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه­گيري در دسترس میان مدیران و کارکنان بانک سپه توزيع و جمع‌آوري گردید. روايي پرسشنامه به‌صورت تشخيصي، همگرا و واگرا و پايايي پرسشنامه نیز با ضريب آلفاي کرونباخ بررسي شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل صورت گرفت. نتايج نشان داد که جهت‌گیری استراتژیک بر ادغام بانکها تأثیر مثبت ندارد. فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها تأثیر مثبت معنادار دارد. جهت‌گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأثیر مثبت معنادار دارد. درنهایت تأثیر مثبت معنادار جهت‌گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأیید شد.

کلمات کلیدی: جهت‌گیری استراتژیک، فناوری اطلاعات، ادغام بانکها، بانک سپه استان فارس.

 

Mehdi Esmaeili[1], Saeed Mansoorian Tabaei[2]

[1] PhD in Management, Branch Management of Sepah Bank, Fars Province, Iran.

[2] Master of Economics, Branch Management of Sepah Bank, Fars Province, Iran.

Abstract

In this study, the intention is to investigate the effect of strategic orientation and information technology on the merger of banks in Sepah Bank in Fars province. The statistical population includes all Sepah banks in Fars province. According to Morgan table, 291 people were used to measure variables using a standard questionnaire that was distributed and collected among managers and employees of Sepah Bank by available sampling method. The validity of the questionnaire was diagnostic, convergent and divergent and the reliability of the questionnaire was assessed with Cronbach’s alpha coefficient. the research model was tested based on the structural equation method using LISREL software. The results showed that strategic orientation did not have a positive effect on bank mergers. Information technology has a significant positive effect on bank mergers. Strategic orientation has a significant positive effect on information technology. Finally, a significant positive effect of strategic orientation on information technology was confirmed.

Keywords. Strategic orientation, information technology, merger of banks, Sepah Bank of Fars province.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله