تأثیر دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت؛ با توجه به نقش تعدیل کنندگی ساختار مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 25- 55

نویسندگان:

فاطمه صراف[1]، رویا دارابی[2]، محمد محمدی[3] ، بهنام کریمی دلدار[4]

[1].   استاد یار گروه حسابداری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران : Aznyobe@yahoo.com

[2].  دانشیار گروه حسابداری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران:royadarabi110@yahoo.com

[3].  . استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی پرندک: Mkz.mohamadi@gmail.com

[4]. دانشجوی دکتری، رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب: Behanmdeldar.67.1988@Gmail.com

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت؛ با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی ساختار مالکیت دولتی در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعة آماری این پژوهش از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی 1392 تا 1399 می‌باشد. در این تحقیق از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج فرضیه‌های اول تا چهارم به ترتیب نشان داد که که دوگانگی وظایف مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر معناداری و منفی دارد. عملکرد مالی شرکت بر مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر معناداری و مثبت دارد. ساختار مالکیت دولتی بر رابطه بین دوگانگی وظایف مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالکیت دولتی بر رابطه بین عملکرد مالی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

کلمات کلیدی: دوگانگی مدیر عامل؛ عملکرد مالی؛ افشای مسئولیت اجتماعی شرکت؛ ساختار مالکیت دولتی


The effect of CEO duality and financial performance on corporate social responsibility disclosure; Considering the moderating role of the state ownership structure in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange Organization

Fateme Saraf[1], Roya Darabi[2], Mohammad Mohammadi[3], Behnam Karimi Deldar[4]

[1]. Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran: Aznyobe@yahoo.com
[2]. Associate Professor of Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran: royadarabi110@yahoo.com
[3].  Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Parandak Nonprofit University: Mkz.mohamadi@gmail.com
[4]. PhD student, accounting department of Islamic Azad University, South Tehran branch: Behanmdeldar.67.1988@Gmail.com
Abstract
The aim of the current research is to investigate the effect of CEO duality and financial performance on corporate social responsibility disclosure; Considering the moderating role of the state ownership structure in the companies admitted to the Tehran Stock Exchange Organization. The statistical population of this research is among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period of 2012 to 2019. In this research, panel data with fixed effects have been used. The results of the first to fourth hypotheses respectively showed that the CEO’s dual duties have a significant and negative effect on the company’s social responsibility. The financial performance of the company has a significant and positive effect on the social responsibility of the company. The state ownership structure does not have a significant effect on the relationship between the CEO’s dual duties and the company’s social responsibility. The government ownership structure has a significant and positive effect on the relationship between the company’s financial performance and the company’s social responsibility.
Keywords: CEO duality; Financial performance; disclosure of corporate social responsibility; State ownership structure

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله