تأثیر رفتار نوآورانه شغلی معلمان بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد

مقاله: پژوهشی

صفحه: 329- 341

نویسندگان:

سیده زهرا طاهری [1]

 [1]  مدیر آموزگار و کارشناس ارشد علوم تربیتی، zhra56066@gmail.com

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر رفتار نوآورانه شغلی معلمان بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم­آباد می­باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که رفتار نوآورانه شغلی معلمان تا چه اندازه بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان خرم­آباد تاثیر دارد؟ کلیه­­ی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان خرم­آباد می­باشند که در حال حاضر تعداد 900 نفر از معلمان مقطع ابتدایی را شامل می­شود. همچنین تعداد 269 معلمان مقطع ابتدایی با استفاده از روش نمونه­گیری کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در اين پژوهش براي جمع­آوري داده­ها از پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه شغلی معلمان جانسن در سال 2000 و پرسشنامه یادگیری دانش آموزان محقق ساخته در سال 1400 بصورت تصادفی ساده استفاده و توزیع و در انجام آن از تکنیک­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش­های آماری توصیفی از جمله: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، کمترین، بیشترین، چولگی و کشیدگی و استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون با نرم­افزار SPSS 26 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد، رفتار نوآورانه شغلی معلمان (تولید ایده، ارتقاء ایده و تحقق ایده) بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم­آباد تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی: رفتار نوآورانه شغلی معلمان، یادگیری دانش آموزان، معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 2 خرم­ آباد


The Impact of Innovative Teachers’ Occupational Behavior on the Learning of Elementary Students of Khorramabad County

Sayyed Zahra Taheri [1]

[1] Director of Educational Sciences and Master of Education, Zhra56066@gmail.com

Abstract

The main purpose of this article is to investigate the impact of teachers’ innovative behavior on the learning rate of elementary students in Khorramabad. In this study, it has been attempted to answer the question of how much teachers’ innovative behavior affects the learning of elementary students in Khorramabad city? All elementary education teachers are in the 2nd district of Khorramabad city, which currently comprises 900 elementary teachers. Also, 269 elementary school teachers have been selected by Cochran sampling method as statistical samples. In this study, the data was used and distributed in a simple random and distributed statistical techniques to collect data from Johnson’s Innovative Job Teachers’ Teacher Behavior Questionnaire in 2000 and the learning questionnaire of the researcher -made students in 1400. Parson correlation coefficient with SPSS 26 software is used to analyze information from descriptive statistical methods such as: mean, moderate, fashion, standard deviation, the lowest, the highest, the highest, the highest, the cholera and the inferential. The results show that the innovative behavior of teachers (idea production, idea promotion and idea realization) has a positive and significant impact on the learning of elementary students in Khorramabad.

Keywords: Innovative Career Behavior of Teachers, Student Learning, Elementary Teachers 2 Khorramabad District 2

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله