تأثیر ریسک نکول بر ضریب واکنش سود با نقش تعدیلی اندازه هیئت مدیره

مقاله: پژوهشی

صفحه: 362- 342

نویسندگان:

مهرداد گلیجانی*[1]، رسول پورفیض اله[2]، طاهره آرایشگر[3]

[1] استادیار گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. m.goleyjani1@yahoo.com

[2] دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. rasoul.pourfeiz@yahoo.com

[3] کارشناسی‌ارشد گروه حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. taherearayeshgar@gmail.com

 

چکیده

بررسی محتوای اطلاعات سود حسابداری، از دیرباز موردتوجه محققان بوده است. ضریب واکنش سود، به توضیح و شناسایی دلایل متفاوت واکنش بازار به اطلاعات حسابداری میپردازد. یکی از اطلاعاتی که سرمایهگذاران و اعتباردهندگان، هنگام سرمایهگذاری در واحد تجاری و همچنین اطمینان به واحد تجاری به آن نیاز دارند، آگاهی در مورد ریسک نکول و احتمال ورشکستگی واحد تجاری است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک نکول بر ضریب واکنش سود (ERC) با نقش تعدیلی اندازه هیئتمدیره در بورس تهران است. به این منظور اطلاعات شرکتها در فاصله زمانی ۹ساله از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بررسی و ۱۱۳ شرکت انتخاب شد. برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره بر پایه روش تحلیل ترکیبی دادهها صورت‌گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ریسک نکول بر ضریب واکنش سود اثر منفی و معنادار و اندازه هیئتمدیره از اثر منفی ریسک نکول بر ضریب واکنش سود میکاهد.

کلمات کلیدی:

ریسک نکول، ضریب واکنش سود، اندازه هیئتمدیره


Effect of default risk on earnings response coefficient with moderating role of board size

Mehrdad Giljani*[1], Rasool Pourfiz Elah[2], Tahereh Razajgar[3]

[1] Assistant Professor of Accounting Department, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran. m.goleyjani1@yahoo.com

[2] Doctoral student of accounting department, Tonkabon branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran. rasoul.pourfeiz@yahoo.com

[3] Master of Accounting Department, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran. taherearayeshgar@gmail.com

 

abstract

Examining the content of accounting profit information has been the attention of researchers for a long time. Profit reaction coefficient explains and identifies different reasons for the market’s reaction to accounting information. One of the information that investors and creditors need when investing in a business entity and also trusting the business entity is to know about the risk of default and the possibility of bankruptcy of the business entity. The purpose of this research is to investigate the impact of default risk on the earnings reaction coefficient (ERC) with the moderating role of the size of the board of directors in the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the information of the companies in the period of 9 years from 1392 to 1400 was reviewed and 113 companies were selected. To test the hypotheses of the research, multivariate regression method was used based on the combined data analysis method. The results indicate that the risk of default has a negative and significant effect on the reaction coefficient of profit and the size of the board of directors reduces the negative effect of risk of default on the reaction coefficient of profit.

Keywords: 

Default risk, profit reaction coefficient, board size

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله