تأثیر سرمایه فکری برپایداری سود با تأکید برنقش ارزش افزوده اقتصادی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 414- 438

نویسندگان:

اصغر اسدیان[1]، واحد نوری اسفستانی[2]*

[1] دکتری حسابداری ،گروه حسابداری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

 [2] کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد سراب ،ايران

چکیده

در عصرحاضرکه عصرحاکمیت دانش بر جوامع و شرکت ها می باشد برای باقی ماندن در اقتصاد رقابتی می‌بایست شرکت ها اقدام به ارزش آفرینی و نوآوری کنند. زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابتی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است .هدف اصلی این  پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر پایداری سود با تاکید بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور از داده­های 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1393 تا 1398 و مدل داده­های ترکیبی و روش رگرسیون چند متغیره، استفاده شد. در این پژوهش، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است و نمونه آماري پژوهش به روش حذف سیستماتيك انتخاب شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش مشخص نمود که سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی بر پایداری سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که ارزش افزوده اقتصادی بر ارتباط بین سرمایه فکری و پایداری سود تاثیر ندارد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، پایداری سود ، ارزش افزوده اقتصادی ، بورس اوراق بهادار تهران

 


The effect of intellectual capital on the sustainability of profits with an emphasis on the role of added economic value

Asghar Asadian [1], Nouri Esfastani [2]*

[1] PhD in Accounting, Department of Accounting, Assistant Professor, Islamic Azad University, Sarab, Iran

[2] Senior Accounting Expert, Faculty of Humanities, Azad Sarab University, Iran

Abstract

In today’s era, which is the era of knowledge domination over societies and companies, in order to remain in the competitive economy, companies must create value and innovate. When intellectual assets have become the mystery of gaining a competitive advantage, the controversial field of intellectual capital has attracted the attention of researchers as one of the interesting research fields. The main goal of this research is the effect of intellectual capital on the sustainability of profit with an emphasis on the added economic value of companies. It is accepted in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 124 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2018 and the combined data model and multivariate regression method were used. In this research, in order to collect information, the library method was used and the statistical sample of the research was selected by the method of systematic elimination. The results of the analysis of research hypotheses indicated that intellectual capital and economic added value have a positive and significant effect on profit sustainability. Also, the results indicate that economic added value does not affect the relationship between intellectual capital and profit sustainability.

Keywords: intellectual capital, sustainability of profits, added economic value, Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله