تأثیر فضای مجازی بر بازاریابی و تبلیغات (موردمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 29-44

نویسندگان:

محمد نبی نجفی ­اندرور[1]، عباس فروردین ­پور[2]

[1]گروه جامعه شناسی، واحد نوشهر، موسسه آموزش عالی مارلیک ، نوشهر، ایران

[2]دانشجوي کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی-تبلیغات فرهنگی،واحد نوشهر، موسسه آموزش عالی مارلیک، نوشهر، ایران

 

چكيده

 بازاریابی برای هر کسب‌وکاری حیاتی است. بازاریابی فرآیندی است که شامل تحقیق، ترویج و فروش محصولات و خدمات به بازار هدف (مصرف‌کنندگان) می‌شود. بازاریابی در فضای مجازی علاوه بر فراهم آوردن شرایط مساوی تبلیغات، به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند. هزینه‌هایی ناشی از چاپ پوستر، بیلبورد و به‌روزرسانی اطلاعات نیز کمک می‌کند و همچنین در ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در سطح جامعه هم اثرگذار خواهد بود. هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فضای مجازی در بازاریابی و تبلیغات شرکت خودروسازی سایپا تعیین شد. در این مطالعه به بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید در بازاریابی شرکت سایپا از طریق فضای مجازی پرداخته شد. روش انجام این پژوهش به‌صورت تحلیلی- کاربردی و با بهره‌گیری از روش سوات (SWOT)  می‌باشد که نتایج به‌دست‌آمده نشان داد؛ معیار سازمانی با امتیاز 608/0 به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در تأثیر فضای مجازی بر تبلیغات و بازاریابی در شرکت سایپا انتخاب‌شده و پس‌ازآن به ترتیب معیار اقتصادی با امتیاز 229/0 در رتبه دوم، محیطی با امتیاز 111/0 در رتبه سوم و اجتماعی با امتیاز 050/0 در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین نتايج ماتريس برنامه‌ریزی راهبردي كمي (QSPM) نشان می‌دهد از ميان راهبردهاي تدوین‌شده، بالاترين جذابيت مربوط به راهبرد از بین بردن محدودیت در پهنای باند و ایجاد زیرساخت مناسب در بروز فرصت‌های به‌کارگیری فضای مجازی در تبلیغات و بازاریابی شرکت خودروسازی سایپا است و پایین‌ترین جذابيت مربوط به راهبرد جلوگیری از کاهش کیفیت قطعات، سوءاستفاده شرکت‌های سودجو و بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به خرید محصول بصورت ­اینترنتی ­است.

کلمات کلیدی: فضای مجازی، بازاریابی، تبلیغات، شرکت سایپا

 

Investigating the effect of institutional ownership on the relationship between risk-taking and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange

 

[1], Mohammad Nabi Najafi Andarva, [2] Abbas Farvardinpour

[1] Lecturer in Sociology, Nowshahr Branch, Marlik Institute of Higher Education, Nowshahr, Iran.

[2] M.Sc. Student, Social Communication Sciences-Cultural Propaganda

Abstract

Marketing is essential for any business. Marketing is a process that involves researching, promoting and selling products and services to the target market (consumers). In addition to providing a level playing field, cyberspace marketing helps reduce costs. Costs from printing posters, billboards and updating information will also help, as well as influence the use of the Internet at the community level. The main purpose of this study was to investigate the impact of cyberspace on marketing and advertising of Saipa Automotive Company. In this study, the weaknesses, strengths, opportunities and threats in Saipa’s marketing through cyberspace were investigated. The method of this research is analytical-applied and using SWOT method (SWOT) which showed the results; Organizational criterion with a score of 0.608 was selected as the most important indicator in the impact of cyberspace on advertising and marketing in Saipa Company, followed by economic criteria with a score of 0.229 in the second place, environmental with a score of 0.111 in the third place and social They are in the fourth place with a score of 0.050. Also, the results of the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) show that among the developed strategies, the highest attractiveness is related to the strategy of removing bandwidth restrictions and creating a suitable infrastructure in the emergence of cyberspace opportunities in advertising and marketing of the automotive company. It is Saipa and the lowest attraction is related to the strategy to prevent the reduction of parts quality, abuse of profiteering companies and customers’ distrust of buying the product online..

 

Keywords: Cyberspace, Marketing, Advertising, Saipa Company

 

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله