تأثیر هزینه استقراض شرکت‌ها بر رفتار نامتقارن هزینه عمومی، اداری و فروش

مقاله: پژوهشی

صفحه: 96- 117

نویسندگان:

عبداله شفیعی نسب[1]، محسن احمدی[2]

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد ، ایران (نویسنده مسئول) Shafie66.a@gmail.com

[2] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد، ایران mohsentarh@yahoo.com

 

چكيده

در صورت سود و زيان عملكرد واحد تجاري براي يك دوره مالي منعكس مي‌شود. هزينه‌هاي عملياتي واحد تجاري در برگيرنده بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه‌هاي اداري، عمومي و فروش است. هزینه استقراض می‌تواند معیاری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در مورد ریسک دار بودن شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها باشد. چون به‌طور کلی شرکت‌های ریسک دار هزینه اسقراض بالاتری دارند. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا تأثیر هزینه استقراض بر رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش، عمومی اداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و نمونه مشتمل بر 155 شرکت است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به تخمین فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد هزینه استقراض تأثیر معناداری و معکوسی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش، عمومی و اداری دارد.

 کلمات کلیدی: هزینه استقراض، رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش، عمومی و اداری، هزینه  عمومی و فروش.

 

 


 

The effect of companies’ borrowing costs on the asymmetric behavior of general, administrative and selling expenses

Abdullah Shafiei Nasab[1], Mohsen Ahmadi[2]

[1] Master’s student in accounting, Islamic Azad University, Gachsaran branch, Kohgilouye and Boyer Ahmad, Iran (corresponding author) Shafie66.a@gmail.com

[2] Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Kohgilouye and Boyer Ahmad, Iran mohsentarh@yahoo.com

abstract

In the profit and loss statement, the performance of the business unit for a financial period is reflected. The operating expenses of the commercial unit include the cost of goods sold and administrative, general and sales expenses. Borrowing cost can be a measure for investors to decide whether the company is risky compared to other companies. Because in general, risky companies have higher borrowing costs. Therefore, the aim of the research is to investigate whether the effect of borrowing cost on the asymmetric behavior of sales costs is general administrative. The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2018 and the sample consists of 155 companies, which were estimated using multivariate linear regression and the generalized least squares method, and the results showed that the cost Borrowing has a significant and inverse effect on the asymmetric behavior of sales, general and administrative expenses.

Keywords: borrowing cost, asymmetric behavior of selling, general and administrative costs, general and selling cost.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله