تأثیر گزارشگری پایداری بر شهرت شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر رفتار فرصت طلبانه مدیرعامل

مقاله: پژوهشی

صفحه: 259- 240

نویسندگان:

ایرج دستبرد*[1]، جمیله شاکری[2]، بهناز سیدی نژاد[3]

[1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

[2] کارشناس مدیریت بازرگانی،دیوان محاسبات استان آذربایجان‌غربی، ایران

[3] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز، تبریز، ایران

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گزارشگری پایداری بر شهرت شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر رفتار فرصت طلبانه مدیر عامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور نمونه‌ای شامل 145 شركت­ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های 1390 – 1401 انتخاب شد و اطلاعات با استفاده از داده‌های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسي گزارش­ها و­ صورت‌های مالي شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طريق مراجعه به وبگاه رسمي بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوري شد؛ و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزار ایویوز 10 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که بین گزارشگری پایداری و شهرت شرکت رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که رفتار فرصت طلبانه مدیر عامل بر رابطه بین گزارشگری پایداری و شهرت شرکت تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی:

گزارشگری پایداری شرکت، شهرت شرکت، رفتار فرصت طلبانه مدیرعامل.


The impact of sustainability reporting on corporate reputation considering the moderating role of CEO opportunistic behavior

Iraj Dastbard*[1], Jamila Shakri[2], Behnaz Sidinejad[3]

[1] Accounting doctoral student, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran (corresponding author)

[2] Business Management Expert, Accounts Court of West Azarbaijan Province, Iran

[3] Accounting doctoral student, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran

 

abstract

The aim of the current research is to investigate the impact of sustainability reporting on the company’s reputation, taking into account the moderating role of the opportunistic behavior of CEOs of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample of 145 companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 1390-1401 was selected, and the information was obtained using the data available in Rahavard Navin software and the review of the reports and financial statements of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange through Reference to the official website of the Tehran Stock Exchange was collected; And the correlation and regression tests of the hypotheses were tested using Eviuse 10 software. The results of the first hypothesis test showed that there is a significant relationship between sustainability reporting and company reputation. The results of the second hypothesis test showed that the CEO’s opportunistic behavior has a significant effect on the relationship between sustainability reporting and the company’s reputation.

Keywords: 

Corporate sustainability reporting, corporate reputation, CEO opportunistic behavior.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله