تاثیرتوانمندسازی روان‌شناختی کارکنان بر بحران‌سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19؛ با تاکید برنقش میانجی معنویت سازمانی(موردمطالعه؛کارکنان بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 242-217

نویسندگان:

جاوید رخشانی[1] منیره برومند[2]

[1] دکتری مدیریت دولتی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین ، اردبیل، ایران

[2] ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین ، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه بحران‌سازمانی در مواجه با کووید 19 یکی از اثرگذارترین مشکلاتی است که مدیران و کارکنان سازمان‌ها در سرتاسر دنیا با آن روبرو می­باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانمند­سازی روان‌شناختی کارکنان در بحران‌سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 با نقش میانجی معنویت سازمانی انجام شد. هدف کاربردی و از روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و حجم نمونه 210 نفر می‌باشد که بر اساس روش نمونه‌گیری غیر تصادفی انتخاب گردید. ابراز اندازه‌گیری متغیرها پرسشنامه استاندارد و آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL می‌باشد. ضریب استانداردشده بین دو متغیر (توانمند­سازی روان‌شناختی و بحران‌سازمانی)، 692 /0 β= و ضریب معناداری بین این دو متغیر نیز 651/9 را نشان می­دهد. ضریب استانداردشده بین دو متغیر (معنویت سازمانی و بحران‌سازمانی)، 608 /0 β= و ضریب معناداری بین این دو متغیر نیز 851/14 می‌باشد. از نتایج دیگر مقدار z-value حاصل از آزمون سوبل برابر با 173/13 که نشان داد توانمندسازی روان‌شناختی بر بحران‌سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 با تاكيد بر نقش میانجی معنویت سازمانی تاثیر دارد مدلیانی معادلات ساختاری نشان داد، توانمند­سازی روان‌شناختی کارکنان از طریق نقش میانجی­گری معنویت سازمانی بر بحران‌سازمانی در مواجهه با پدیده کووید 19 تاثیر دارد.

واژگان کلیدی: توانمند­سازی روان‌شناختی، بحران‌سازمانی، معنویت سازمانی، پدیده کووید 19، کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر اردبیل

 

The Impact of Employee Psychological Empowerment on Organizational Crisis in the Face of Covid Phenomenon 19;  Emphasizing the mediating role of organizational spirituality (Case study; Staff of Imam Shahr Hospital in Ardabil)

Javid Rakhshani[1]*, Munereh Boromand[2]

[1] Dr Public management Management Department, Shamim Danesh Novin Higher Education Institute, Ardabil, Iran

[2] Management Department, Shamim Danesh Novin Higher Education Institute, Ardabil, Iran

Abstract

Today, the organizational crisis facing Covid 19 is one of the most impactful problems faced by managers and employees of organizations around the world. Therefore, the present study investigated the effect of psychological empowerment of employees in organizational crisis in the face of the phenomenon of Covid 19 with the mediating role of organizational spirituality.The purpose is practical and descriptive-correlational. The statistical population of the study includes the staff of Imam Khomeini Hospital in Ardabil and the sample size is 210 people who were selected based on non-random sampling method. Expressing the measurement of variables is a standard questionnaire and test the research model based on the method of structural equations with LISREL software.The standardized coefficient between the two variables (psychological empowerment and organizational crisis) shows β = 0.692 and the significance coefficient between these two variables also shows 9.651. The standardized coefficient between the two variables (organizational spirituality and organizational crisis) is β = 0.608 and the significance coefficient between these two variables is 14.851. Another result is the z-value of the Sobel test equal to 13.173 which showed that psychological empowerment has an effect on organizational crisis in the face of the Covid 19 phenomenon with emphasis on the mediating role of organizational spirituality.Structural equation modeling also showed that psychological empowerment of employees through the mediating role of organizational spirituality has an effect on organizational crisis in the face of Covid 19 phenomenon.

 

Keywords: Psychological Empowerment, Organizational Crisis, Organizational Spirituality, Covid Phenomenon 19, Ardabil Health Network Staff

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله