تاثیرکیفیت گزارشگری مالی برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 144- 160

نویسندگان:

پدرام اکبریان آقبلاغ *[1]، علی مصطفائی[2]

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد  حسابداری ، ،دانشگاه نبی اکرم ص تبریزPedram1378031022@gmail.com

[2] دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بستان آباد alimostafai1376@gmail.com

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. به­ منظور انجام پژوهش از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 122 شرکت سود­ده را که در بین سال­های 1394 تا 1399 به­طور پیوسته عضو بورس بوده­اند، ­انتخاب نموده و با بکارگیری داده­های ترکیبی در این بازه زمانی مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. به­منظور برآورد مدل­ها و آزمون فرضیه ­ها از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک با روش برآورد لاجیت و آزمون­های مربوطه استفاده شد. دراین تحقیق متغیر وابسته سیاست تقسیم سود براساس  کیفیت گزارشگر مالی مورد سنجش قرارگرفت . نتایج آزمون­ها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی که از طریق شاخص کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش اندازه گیری شده است، تاثیر معناداری بر سیاست تقسیم سود نقدی ندارد. نتایج بدست آمده از آزمون­های آماری بیانگر رد فرضیه پژوهش بر خلاف پیش­بینی می­باشد.

کلمات کلیدی:  کیفیت گزارشگری مالی، تقسیم سود نقدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار تهران.


The effect of the quality of financial reporting on the dividend policy in companies listed on the Tehran Stock Exchange
Pedram Akbarian Aghblag *[1], Ali Mostafai[2]
[1] Master’s student in accounting, Nabi Akram University Tabriz Pedram1378031022@gmail.com
[2] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Bostan Abad Branch, alimostafai1376@gmail.com

 Abstract

The purpose of this research is to investigate the impact of the quality of financial reporting on the cash dividend policy in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to conduct the research, 122 profitable companies were selected from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, which were continuously members of the stock exchange between 1394 and 1399. In order to estimate the models and test the hypotheses, multivariable logistic regression method with logit estimation method and relevant tests were used. In this research, the dependent variable of the dividend policy was measured based on the quality of the financial reporter. The results of the tests showed that the quality of financial reporting, which is measured through the quality index of accruals of working capital, does not have a significant effect on the cash dividend policy. The results obtained from the statistical tests indicate the rejection of the research hypothesis contrary to the prediction.
Key words: financial reporting quality, cash dividend, accruals, Tehran Stock Exchange.
 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله