تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش برند در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 245- 259

نویسندگان:

محمد صفرزاده اصل[1]، سجاد برندک[2]

[1] کارشناسی حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) Mohammadsafarzadehasl@gmail.com

[2] مدرس گروه حسابداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، اردبیل، ایران ajadbarandak@gmail.com

چکیده

در بازاريابي مصرف‌کننده، برندها نقطه اساسي تمايز ميان عرضه‌های رقبا هستند. هرقدر بازارها پیچیده‌تر و پرمخاطره‌تر شوند، نيروهاي محرک نام و نشان تجاري نيز پیچیده‌تر و از اهميت بيشتري برخوردار می‌شوند و در موقعيت شرکت‌ها نقشي اساسي ايفا مي‌کنند. ارتباط سياسي از طريق دسترسي آسان به منابع خارجي و قراردادهاي مبتني بر روابط، منابع ارزشمندي براي شركت فراهم مي­كند و بر تصميم­هاي سرمايه­گذاري اثر مي­گذارد.از سويي، ارتباطات سياسي مي­تواند به كاهش مشكلات ناشي از محدوديت­هاي مالي كمك كند و سرمايه لازم را براي فعاليت­هاي سرمايه گذاري شركت فراهم كند. با وجود اين، دسترسي به سرمايه خارجي زياد از طريق ارتباطات سياسي، شركت را به سرمايه­گذاري­هاي پايين تر از حد بهينه تشويق مي­كند از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 با نمونه مشتمل بر 144 شرکت پرداخته شد که نتایج تحقیق نشان داد بین ارتباطات سیاسی و ارزش برند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری و مستقیمی وجود دارد و با افزایش ارتباطات سیاسی، ارزش برند شرکت نیز افزایش پیدا می‌کند.

کلمات کلیدی : ارتباطات سیاسی، ارزش برند، هیئت مدیره.

 

 


 

The effect of political communication on brand value in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Mohammad Safarzadeh Asl[1], Sajjad Brendak[2]

[1] Bachelor of Accounting, Department of Accounting, Non-Profit Higher Education Institute of Ardabili, Ardabil, Iran (Responsible Author) Mohammadsafarzadehasl@gmail.com

[2] Lecturer of Accounting Department, Comprehensive University of Applied Sciences, Ardabil, Iran ajadbarandak@gmail.com

Abstract

In consumer marketing, brands are the main point of differentiation between competitors’ offerings. As the markets become more complex and risky, the driving forces of the brand name and logo become more complex and more important and play a fundamental role in the position of the companies. Political communication provides valuable resources for the company through easy access to external sources and relationship-based contracts and influences investment decisions. To provide the company. Despite this, access to a lot of foreign capital through political connections encourages the company to invest below the optimal level, hence the purpose of the research is to investigate the effect of political connections on the brand value of companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2015 and 2019 was studied with a sample of 144 companies, and the research results showed that there is a significant and direct relationship between political connections and the brand value of companies listed in the Tehran Stock Exchange, and with the increase in political connections, the company’s brand value also increases.

Keywords: political communication, brand value, board of directors.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله