تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره‌وری سازمان (مورد مطالعه: شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 221- 242

نویسندگان:

هادی منصوری[1]، سمیرا خیزاب[2]

[1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

[2] کارشناس مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیر انتفاعی مولانا، قزوین، ایران

 

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره‌وری سازمان در شعب بانک اقتصاد نوین شهر تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ ﻫﺪف کاربردي و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی – ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. شیوه ﺟﻤﻊ‌آوري داده‌ﻫﺎ تلفیقی از روش کتابخانه‌ای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اسناد و ﻣﺪارك و پرسش نامه می‌باشد. جامعه آﻣﺎري پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان بانک اقتصاد نوین، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از جدول مورگان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 136 نفر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از پرسش‌نامه مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋيک ﻣﻨﺎﺑﻊ انسانی چانگ و هانگ (2005) با پنج بُعد و 16 گویه و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ بهره‌وری سازمان پرسش نامه‌ای ساختارمند با 12 گویه تدوین شد. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از نرم افزارsmart pls  و روش حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است که ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل جبران خدمت، آموزش، توسعه منابع انسانی و … تأثیر معنی‌داری بر بهره‌وری سازمان دارد. همچنین بُعد مدیریت عملکرد منابع انسانی تأثیری بر بهره‌وری سازمان ندارد.

 

کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، بهره‌وری سازمان، مدیریت منابع انسانی.

 


The impact of strategic human resource management on organizational productivity (case study: Ekhtaz Novin Bank branches in Tehran)
Hadi Mansouri[1], Samira Khizab[2]
[1] Master of Business Administration, Domestic Business, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
[2] Expert in business management, non-profit Maulana University, Qazvin, Iran
Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of strategic human resource management on organizational productivity in the branches of Ekhtaz Novin Bank in Tehran. The current research is descriptive-survey and correlational in terms of practical purpose and in terms of data collection method. The data collection method is a combination of the library method including the study of documents and questionnaires. The statistical population of the present research is the managers and experts of the Bank of Ekhtaz Novin, the sample size was determined to be 136 people using Morgan’s table. In order to test research hypotheses, Chang and Hong (2005) strategic human resource management questionnaire with five dimensions and 16 items and a structured questionnaire with 12 items was developed to measure the organization’s productivity. Research hypotheses were tested using smart pls software and partial least squares method. The findings of the research indicate that the dimensions of strategic human resource management, including service compensation, training, human resource development, etc., have a significant impact on the organization’s productivity. Also, the dimension of human resources performance management has no effect on the productivity of the organization.
Keywords: strategic management of human resources, organization productivity, human resources management.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله