تاثیر مهارت‌های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس (مطالعه موردی: مدیران مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 313- 330

نویسندگان:

حامد باقری توستانی[1]، مظاهر پاک نیا[2]، جعفرکیالاشکی[3]، داوودکیاکجوری[4]

[1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی-گرایش توسعه منابع انسانی، چالوس، ایران

[2] کارشناس ارشد مدیریت دولتی-گرایش توسعه منابع انسانی، رامسر، ایران

[3] استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه غیرانتفاعی مارلیک، واحد نوشهر، ایران

[4] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

 

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مهارت‌های رهبری مدیران مدارس بر اثربخشی عملکرد مدارس (مطالعه موردی: مدیران مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر)، تعیین شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه معتبر مهارت‌های رهبری و اثربخشی عملکرد مدارس، اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیات جمع‌آوری شد. برای سـنجش گویه­های تحقیق از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و برای سنجش پایایـی از ضریب آلفـای کرونباخ اسـتفاده گردیده و بدیـن منظور، نمونه‌ی اولیه 15 پرسشنامه، پیش آزمون شد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها از آزمودنی‌ها، به عنوان نمونه آماری؛ اطلاعات حاصل را با استفاده از آزمون t و تحلیل همبستگی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل­ قرار گرفت. یافته‌های نشان داد که؛ در سطح معنی‌داری دو دامنه‌ای، سطح معنی‌داری آزمون r پیرسون 000/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی‌داری كه 05/0 می‌باشد،  کوچکتر است. رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه وجود دارد پس فرض H1 تائید و فرض H0 رد می‌گردد به عبارتی بين مهارت‌های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد در مدارس غرب مازندران از کلارآباد تا رامسر رابطه معناداری وجود دارد. در حالت کلی فرضیه پژوهش تأیید می‌گردد.

کلمات كليدي: مهارت‌های رهبری، مدیران مدارس، اثربخشی عملکرد مدارس، غرب مازندران


The Impact of Principals’ Leadership Skills on the Effectiveness of School Performance (Case Study: Principals of West Mazandaran Schools from Clarabad to Ramsar)
Hamed Bagheri Toestani [1], Mazaher Paknia [2], Jafar Kialashki [3], Davood Kiakjouri [4]
[1] Master of Public Administration-Human Resources Development, Chalous, Iran
[2] Master of Public Administration – Human Resources Development, Ramsar, Iran
[3] Assistant Professor of Public Administration, Marlik Non-Profit University, Nowshahr Branch, Iran
[4] Associate Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran
Abstract
Financial scientists and researchers have always tried to express different perspectives on the word fraud to societies in order to better understand the elements and factors that influence fraud. In fact, all fraud in business units comes from one source, and that is financial pressures and incentives. The purpose of this study is to investigate the adjusting role of board independence on the relationship between fraudulent financial reporting and stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Which in terms of practical purpose and in terms of review nature and in terms of data nature is part of quantitative research. The statistical population of this research includes all companies listed on the stock exchange for the period between 1392 to 1398, which in the end, taking into account the mentioned restrictions, 106 companies have been selected as a sample. In this research, library and field methods and objective sampling have been used to collect and collect research data and information. Findings from the study showed that there is a significant and inverse relationship between fraudulent financial reporting and stock returns. Also, the independence of the board of directors does not have a significant effect on the relationship between fraudulent financial reporting and stock returns.
Keywords: board independence, stock returns, fraudulent financial reporting

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله