تاثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه باتوجه به نقش هزینه‌های حقوق صاحبان سهام

مقاله: پژوهشی

صفحه: 160- 181

نویسندگان:

ابوالفضل احمدیان طاهری[1]، حسین جباری[2]

[1] کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان (نویسنده مسئول)

[2] کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده

تمام شرکت‌های به حداکثر رساندن ارزش برای دستیابی به ساختار سرمایه هدف خود تلاش می‌کنند که هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد و ارزش شرکت و افزایش قیمت سهام را در آینده افزایش می‌دهد (بریگام و هیوستون، 2012). هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با تصمیمات تأمین مالی و هزینه سرمایه شرکت ها می‌باشد. که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت مروری و از لحاظ ماهیت دادهها جزء تحقیقات کمی است.  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی بین 1393 الی 1399 بررسی شده که در آخر با لحاظ کردن محدودیتهای ذکر شده 133 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گردآوری داده‌ها و اطالعات تحقیق از روشهای کتابخانه‌ای و میدانی نیز استفاده شده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. و همجنین نتایج نشان می­دهد که بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هزینه سرمایه بر رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تأمین مالی، هزینه سرمایه، سرمایه گذاران.


The effect of corporate governance mechanisms on capital structure according to the role of equity costs

Abolfazl Ahmadian Taheri[1], Hossein Jabari[2]
[1] Master of Accounting, Islamic Azad University, Kashan branch (author in charge)
[2] Master’s degree in Accounting, Islamic Azad University, Kashan branch
Abstract
All value-maximizing firms strive to achieve a target capital structure that minimizes the cost of capital and increases firm value and future stock price appreciation (Brigham & Houston, 2012). The purpose of this research is to examine the relationship between corporate governance mechanisms and financing decisions and the cost of capital of companies. Which is part of quantitative research in terms of applied purpose, in terms of review nature, and in terms of data nature. The statistical population of this research includes all the companies admitted to the stock exchange for the period between 2013 and 2019, and finally, taking into account the mentioned limitations, 133 companies were selected as a sample. In this research, library and field methods have been used to collect and compile research data and information. The findings of the research showed that there is a negative and significant relationship between corporate governance and capital structure. And the results show that there is a negative and significant relationship between corporate governance and cost of capital. There is a positive and significant relationship between capital cost and capital structure. The cost of capital has a significant effect on the relationship between corporate governance and capital structure.
Keywords: corporate governance mechanisms, financing, cost of capital, investors.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله