تاثیر نسبت‌های نقدینگی بر جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 137- 157

نویسندگان:

خدیجه رئیسیان پروری[1]

[1] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

 

چکیده

موضوع اصلی اين پژوهش بررسی تاثیر نسبتهای نقدینگی بر جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف از پژوهش یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا نسبتهای نقدینگی بر جریانهای نقدی تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات تجربی به حساب می‌آید. جامعه آماری این تحقیق كليه شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1396 می‌باشد که با استفاده از روش غربالگری اقدام به انجام نمونه‌گیری از این جامعه شده که تعداد 105 شرکت بدست آمده است. در پژوهش حاضر، از روش رگرسیون خطی و مدل داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند كه مخارج سرمایه‌ای، جریان نقدینگی، بازپرداخت سود سهام، جریان سود خالص و تغییرات نقدینگی که مؤلفه‌های نسبتهای نقدینگی می‌باشند بر جریانهای نقدی تاثیر معناداری دارند.

کلمات کلیدی: نسبت‌های نقدینگی، جریان‌های نقدی، مخارج سرمایه‌ای، جریان نقدینگی، بازپرداخت سود سهام، جریان سود خالص، تغییرات نقدینگی

 


 

The Impact of Liquidity Ratios on Cash Flows in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

Khadijeh Raisian Parvari [1]

[1] Master of Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran

Abstract

The main subject of this study is to investigate the effect of liquidity ratios on cash flows in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The purpose of this study is to find an answer to the question of whether liquidity ratios have a significant effect on cash flows. This research is applied in terms of purpose and is considered as an experimental study. The statistical population of this study is all the companies listed in the Tehran Stock Exchange Organization in the period 1392 to 1396. Using the screening method, sampling of this population was performed and 105 companies were obtained. In the present study, linear regression method and hybrid data model have been used. The results showed that capital expenditures, liquidity flow, dividend repayment, net profit flow and liquidity changes that are components of liquidity ratios have a significant effect on cash flows.

Keywords: Liquidity ratios, Cash flows, Capital expenditures, Liquidity flow, Dividend repayment, Net profit flow, Liquidity changes

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله