تاثیر کمیته‌ی حسابرسی بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 41- 59

نویسندگان:

امید سمیعی[1]، زهرا سادات موسوی آقبلاغی[2]، عبدالکریم مقدم [3]، عزیز گرد [4]

[1] دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[2] دکتری حسابداری ، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، ایران.

[3] دکتری حسابداری ، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، ایران.

[4] کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، ایران.

 

چکیده

در اين پژوهش تأثیر کمیته‌ی حسابرسی بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. متغير کميته‌ي حسابرسي به عنوان متغير مستقل، ورشکستگی به عنوان متغير وابسته و دارایی، اندازه‌ي هیئت مدیره، سال (عمر) شرکت،، نقدینگی، اندازه‌ی شرکت و اهرم به عنوان متغيرهاي کنترل در نظر گرفته شده است. به منظور فراهم آوردن شواهد تجربي درباره‌ي موضوع مورد نظر 85 شرکت در بازه‌ی زمانی 5 ساله (1395-1391) مشتمل بر 425 سال-شرکت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.. برای تجزیه و تحلیل از رگرسيون چندمتغیره انجام شده است. روش آماری نیز روش رگرسیون لجستیک است و تحلیل انجام شده با استفاده از این روش نشان می‌دهد بین کمیته‌ی حسابرسی و ورشکستگی رابطه‌ی منفی وجود دارد.

کلمات کلیدی؛  کمیته‌ی حسابرسی، ورشکستگی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


The impact of the audit committee on the bankruptcy of companies listed on the Tehran Stock Exchange
Omid Samii [1], Zahra Sadat Mousavi Aghbalaghi [2], Abdul Karim Moghadam [3], Aziz Gard [4]
[1] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
[2] PhD in Accounting, Payam Noor University, West Tehran branch, Iran.
[3] PhD in Accounting, Payam Noor University, Tehran West Branch, Iran.
[4] Master of Accounting, Payam Noor University, West Tehran Branch, Iran.
Abstract

In this research, the effect of the audit committee on the bankruptcy of companies admitted to the Tehran Stock Exchange has been investigated. The audit committee variable is considered as an independent variable, bankruptcy as a dependent variable, and assets, board size, year (life) of the company, liquidity, company size and leverage as control variables. In order to provide empirical evidence about the subject, 85 companies were analyzed in a period of 5 years (1391-1395) consisting of 425 companies. The statistical method is the logistic regression method and the analysis using this method shows that there is a negative relationship between the audit committee and bankruptcy.

key words; Audit committee, bankruptcy, companies accepted in Tehran Stock Exchange

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله