تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 304- 325

نویسندگان:

سید مهدی قریشی[1]

[1] کارشناس ارشد حسابداری

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری، تخصص حسابرس در صنعت بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش کارایی سرمایه گذاری با مدل‌های موجود توسط کازنیک (1999) که به بخش اقلام تعهدی اختیاری و مدل دیچو و دیچف (2002) به بخش کیفیت اقلام تعهدی موردسنجش قرار می گیرد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره 5 ساله از سال 1391 تا سال 1395 در نظر گرفته‌شده است. بنابراین روش تحقیق حاضر از نوع کاربردي، تحقیقی است. با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تخصص حسابرس در صنعت است. با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه دوم حاکی از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است.

کلمات کلیدی: کیفیت اطلاعات حسابداری ، تخصص حسابرس در صنعت ، کارایی سرمایه گذاری

 


Investigating the relationship between political connections, size and conservatism in companies admitted to the Tehran Stock Exchange
Angel Pasha Chelander [1]
[1] Master of Auditing
Abstract
Attempts to improve political communication, and increase transparency in size and conservatism, are the necessities of attracting investors to the capital market. On the other hand, the presence of the government in the economy cannot be ignored, because the market mechanism alone cannot perform all economic duties and government policies are needed to guide, reform and complete the market mechanism. The study has shown that political instability most likely created unique conditions in which the negative effects of political relations were far greater than the potential benefits of such communication. However, the same factor, that is, political instability, provides contradictory and smooth playground for all companies. In this study, the impact of political communication and conservatism of companies listed on the Tehran Stock Exchange has been examined. In this study, there are three hypotheses from the companies listed in the Tehran Stock Exchange during the return of this 5 -year study leading to 2015. The research is considered as an applied purpose and is considered a descriptive-correlation method.
Keywords; Political communication, size, conservatism

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله