تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 48- 77

نویسندگان:

محمد محمدی[1]، داوودیوسفوند[2]، علی‌قهرمانی[3]

[1] استادیار گروه حسابداري، مؤسسـه آموزش عالي پرندک، تهران، ایران(نویسنده مسئول). mkz.mohamadi@gmail.com7

[2] استادیار گروه حسابداري، مؤسسـه آموزش عالي پرندک، تهران، ایران.

[3] کارشناسی ارشد ،حسابداری ، مؤسسـه آموزش عالي پرندک، تهران، ایران.

 

چكيده

ویژگی های مدیران عامل به عنوان عاملی برجسته در دنیای تجارت شناخته شده است و مشخصات فردی هر مدیرعامل تأثیر قابل توجهی در استراتژی و عملکرد شرکت دارد، ادبیات گذشته استدلال می­کند که سیاست­های نگهداشت وجه نقد بسیار تحت تأثیر مدیریت ارشد قرار دارد و تصمیمات استراتژیک یک شرکت تحت تأثیر خصوصیات مدیریت قرار دارد.وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. اگر چه وجه نقد نگهداری شده در صورت وضعیت مالی دارایی مهمی برای شرکت به حساب می آید، نگهداری این دارایی بیش از اندازه می تواند نشانه ای از عدم کارایی تخصیص منابع باشد و هزینه هایی را به عهده شرکت تحمیل کند؛ هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد و ارزش مازاد جریان نقدی بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1394 تا 1399 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 147 شرکت مي باشد.در اين تحقيق که از داده‌هاي پانل(تابلويي) با اثرات ثابت استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي  شرکت ها با استفاده از رگرسيون چند متغيره نشان داد که رابطه معنادارو مثبت بین گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل بر نگهداری وجه نقد وجود دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش و سطح تحصیلات مدیر عامل و ارزش مازاد جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: سطح تحصیلات مدیر عامل، نگهداری وجه نقد، ارزش مازاد جریان نقدی. 

 


The effect of CEO’s orientation and level of education on cash maintenance and cash surplus value

 

 

Mohamad mohamadi,[1] daviod yosefvand[2], ail ghahramani[3]

[1] Assistant Professor of Accounting Department, Parandak Institute of Higher Education, Tehran, Iran (corresponding author). mkz.mohamadi@gmail.com7

[2] Assistant Professor of Accounting Department, Parandak Higher Education Institute, Tehran, Iran.
[3] Master’s degree, Accounting, Parandak Institute of Higher Education, Tehran, Iran.
Abstrac

The characteristics of CEOs are recognized as a prominent factor in the business world and the personal characteristics of each CEO have a significant impact on the company’s strategy and performance. A company’s strategic decisions are influenced by management characteristics. The characteristics of CEOs are recognized as a prominent factor in the business world and the personal characteristics of each CEO have a significant impact on the company strategy and performance. A company strategic decisions are influenced by management characteristics. The purpose of this study was to investigate the effect of the CEO’s orientation and level of education on cash holdings and cash surplus value. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1394 to 1399 that the sample size according to the screening method and after removing the pert observations is equal to 147 companies. In this research, panel (panel) data with fixed effects has been used. The results of analyzing company data using multivariate regression showed that there is a significant and positive relationship between the orientation and education level of the CEO on cash holdings. Other research results also show that there is a significant relationship between the orientation and level of education of the CEO and the surplus value of cash flow.

Keywords: CEO education level, cash hold, cash surplus value.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله