تاثیر یادگیری اجتماعی در مدیریت آموزش در بین معلمان اداره آموزش و پرورش پارس آباد

مقاله: پژوهشی

صفحه: 298- 286

نویسندگان:

رامین آهنگر[1]، بهنام صولت پتلو[2]، هادی جدی[3]

[1]رامین آهنگر، آموزگار، رشته، مدیریت بازرگانی،  پارس آباد اردبیل ایران

[2] بهنام صولت پتلو، آموزگار، رشته عمران ، پارس اباد، اردبیل ایران

[3] هادی جدی، آموزگار، رشته علوم تربیتی آموزش ابتدایی، پارس اباد، اردبیل ایران

 

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر یادگیری اجتماعی بر مدیریت آموزشی دبیران اداره آموزش و پرورش در شهر پارس آباد می‌باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر گرداوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران اداره آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد به تعداد 95  نفر در سال 1402 می باشد که با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری،  حجم  نمونه تمام شمار و همان تعداد 95 نفر  انتخاب می شوند. در این پژوهش برای ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا که با بررسی چند تن از اساتید و خبرگان دانشگاهی تایید شد و پایایی آن‌ها با استفاده آلفای کرونباخ (مقدار آلفای کرونباخ کل=821/0) استفاده گردیده است و برای آزمون فرضیه ها از آژمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که یادگیری اجتماعی بر مدیریت آموزشی دبیران در شهر پارس آباد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی:

یادگیری اجتماعی، مدیریت آموزشی، دبیران، آموزش و پرورش.


The effect of social learning in education management among teachers of Pars Abad Department of Education

Ramin Ahangar [1], Behnam Soulat Patlo [2], Hadi Jedi [3]

[1] Ramin Ahangar, teacher, business management, Parsabad, Ardabil, Iran

[2] Behnam Soulat Patlo, teacher, civil engineering, Parsabad, Ardabil, Iran

[3] Hadi Jedi, teacher, field of educational sciences of elementary education, Parsabad, Ardabil, Iran

 

abstract

The purpose of the research is to investigate the impact of social learning on the educational management of teachers of the Department of Education in Pars Abad city. The current research was based on a practical purpose and in terms of collecting descriptive and correlational information. The statistical population of this research includes all the teachers of the Department of Education of Pars Abad city in the number of 95 people in 1402. Due to the small number of the statistical population, the total sample size and the same number of 95 people are selected. In this research, a researcher-made questionnaire was used as a tool for data collection. For the validity of the questionnaires, the content validity, which was confirmed by the examination of several university professors and experts, and their reliability using Cronbach’s alpha (total Cronbach’s alpha = 0.821) were used, and Pearson correlation and regression were used to test the hypotheses. Used. The results of the research indicated that social learning has a positive and significant effect on the educational management of teachers in Parsabad city.

Keywords: 

Social learning, educational management, teachers, education.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله