تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت‌پذیری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 49-67

نویسندگان:

سلیمان جعفری[1]*، افسانه جعفری[2]

[1] .*دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان(نویسنده مسئول)

[2] .کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر سرمایه انسانی بر رقابت‌پذیری در صنعت بیمه است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی علّی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت بیمه دانا شعبه خرم آباد به تعداد 25 نفر است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بوده، که روایی پرسشنامه‌ها با به‌کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه‌ها، داده‌های به دست آمده به کمک نرم‌افزار AMOS در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رقابت‌پذیری شرکت بیمه دانا دارد. از طرف دیگر با آزمون فرضیه‌های پژوهش مشخص شد که از میان ابعاد سرمایه انسانی، بعد قابلیت کارکنان تاثیر مثبت و معنادار بیشتری بر رقابت‌پذیری دارد؛ بنابراین می‌توان سرمایه انسانی را به عنوان یک عامل اساسی تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری شرکت بیمه دانا محسوب نمود که باعث افزایش قدرت رقابت‌پذیری آن می‌شود.

کلمات کلیدی: سرمایه انسانی، رقابت‌پذیری، قابلیت کارکنان، شرکت بیمه دانا


 

Analysis of the effect of human capital on competitiveness in the insurance industry (Case study: Dana Insurance Company, Khorramabad Branch)

Suleiman Jafari [1] *, Afsaneh Jafari [2]

[1] * PhD Student in Human Resource Management, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University (Corresponding Author)
[2]. Master of Business Administration Marketing Orientation, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of human capital on competitiveness in the insurance industry. This research is applied in terms of purpose and in terms of method of research is descriptive causal research. The statistical population of this study is all managers and experts of Dana Insurance Company, Khorramabad branch, numbering 25 people, which due to the limited statistical population, the whole statistical population was considered as a statistical sample. The data collection tool was a standard questionnaire, the validity of the questionnaires was confirmed by using the content validity method and their reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha. In this study, to test the hypotheses, the data obtained with the help of AMOS software at 95% confidence level were analyzed and the results showed that human capital has a positive and significant effect on the competitiveness of Dana Insurance Company. On the other hand, by testing the research hypotheses, it was found that among the dimensions of human capital, the capability of employees has a more positive and significant effect on competitiveness; Therefore, human capital can be considered as a key factor affecting the competitiveness of Dana Insurance Company, which increases its competitiveness.
Keywords: Human Capital, Competitiveness, Employee Capability, Dana Insurance Company

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله