توسعه دولت الکترونیک با رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزشها

مقاله: پژوهشی

صفحه: 1- 23

نویسندگان:

فوادمکوندی[1]، کرم رضا نوری[2]

[1] نویسنده مسئول: استادیار،گروه مدیریت ،واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر،ایران (f.makvandi@iau-shoushtar.ac.ir)

[2] دانشجوی دکترا،گروه مدیریت ،واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی،شوشتر،ایران

 

چكيده

هدف پژوهش جاری توسعه توسعه دولت الکترونیک با تاکید بر مدیریت مبتنی بر ارزش است. بدین منظور خبرگان حوزه دولت الکترونیک را به‌عنوان بستر پژوهش و دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و متخصصان چندین بانک را به‌عنوان منابع اصلی پژوهش انتخاب کرد. ایشان از مصاحبه‌های عمیق و مشاهده مستقیم برای گردآوری داده‌های دست‌اول استفاده نمود. ضمن آنکه از برخی داده‌های دست‌دوم نظیر مستندات موجود سازمان و ادبیات مروری در پیشینه پژوهش بهره برد. محقق به‌منظور تجزیه، تحلیل و ترکیب داده‌ها از رویه‌های روش پژوهش گراندد تئوری استفاده نموده است، هم‌چنین از تکنیک‌های داده‌کاوی متنی به‌منظور بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از پژوهش استفاده شده است. استفاده از روش‌شناسی مذکور توسعه و ارائه مدلی را در پی داشت که ضمن تبیین چگونگی روابط مدیریت دانش، مدیریت مبتنی بر ارزش و دولت الکترونیک امکان استفاده بهینه از چرخه مدیریت دانش، در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را بیان می‌دارد و تأکید می‌نماید کاربرد مدل ارائه‌شده، بهره‌وری سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات دولت الکترونیکی را افزایش می‌دهد. در مدل مذکور، 6 لایه تدوین و توسعه داده‌شده است که عبارت‌اند از (1) فرهنگ‌سازی، (2) استانداردها و آیین‌نامه‌ها، (3) سند راهبردی و خط‌مشی مدیریت دانش، (4) مکانیزم‌های تشویقی، (5) زیرساخت فناوری و کاربرد IT، (6) چرخه مدیریت دانش.

 کلمات کلیدی: توسعه، دولت، الکترونیک، مدیریت مبتنی بر ارزش

 


Investigating the effect of emotional intelligence on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership (case study: Ahvaz pipe-making workers)

 

Vahid Chenari[1], Maryam Isvand[2]

[1] Assistant Professor, Department of Public Administration, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
[2] Ph.D. student of Public Administration Department, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
Abstract
This research examines the effect of emotional intelligence on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership. The method used in this research is a descriptive-survey type. The research data was collected through five-choice Likert questions included in the research questionnaire. In this research, in order to analyze and analyze the data obtained from the questionnaire, in accordance with the statistical needs, pls.V3 structural equations software was used in an inferential format in the form of linear and multiple regression. whose number is more than 453 people. The sample size is calculated based on Cochran’s formula on the limited population, which is estimated to be 208 people, and the sampling method will be systematic random. The results of the research showed that emotional intelligence has a significant effect on organizational genius among Ahvaz pipeline workers. Emotional intelligence has a significant effect on collaborative leadership among the Ahvaz pipeline workers. Participatory leadership has a significant effect on organizational ingenuity among Ahvaz pipe-making workers. Emotional intelligence has a significant effect on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership among Ahvaz pipeline workers.
Keywords: emotional intelligence, organizational genius, collaborative leadership

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله