رابطه استفاده از تکنولوژی مالی (فین تک) در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی (مطالعه موردی: بانکهای ملی استان آذربایجان غربی)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 158- 175

نویسندگان:

محمد اره‌کش سلماسی[1]

[1]دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف  بررسی رابطه استفاده از تکنولوژی مالی در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی در بانکهای ملی استان آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران بانکهای ملی استان آذربایجان غربی (مدیران سرپرستی و شعب)  به تعداد 101 نفر است. تعداد نمونه آماری طبق جدول مورگان و به روش تصادفی ساده 80 نفرمی‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد  فین تک  ناکاشیما (2018) و پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری الکترونیکی ویت و همکاران (2004) استفاده شد. برای بررسی روایی از پرسشنامه استاندارد و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آنها بالاتر از (7/0) بوده و دارای پایایی مناسبی بودند. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که استفاده از فین تک  و ابعاد آن بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری  الکترونیک تاثیر دارند. همچنین به ترتیب اهمیت، ابعاد استفاده از تکنولوژی مالی  با ضرائب مسئولیت پذیری (58/0)، اعتماد (46/0)، کیفیت خدمات (41/0) و مشتری‌گرایی (35/0) بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند.

 

کلمات کلیدی: فین تک، خدمات بانکداری الکترونیک، رضایت مشتریان، بانک ملی


 

Relationship between the use of financial technology (FinTech) in customer satisfaction with electronic services (Case study: National Banks of West Azerbaijan Province)
[1]Mohammad Arhaksha Salmasi
[1]PhD student in Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between the use of financial technology in customer satisfaction with electronic services in the national banks of West Azerbaijan province by survey method. The statistical population of the study is 101 managers of all national banks of West Azerbaijan province (supervisors and branches managers). The number of statistical samples according to Morgan table and by simple random method is 80 people. The Nakashima Fintech Standard Questionnaire (2018) and the standard questionnaire of electronic banking services of Witt et al. (2004) were used to collect data. A standard questionnaire was used to assess the validity and Cronbach’s alpha was used to assess the reliability, whose values ​​were higher than (0.7) and had good reliability. Examination of the results of regression test showed that the use of FinTech and its dimensions have an effect on customer satisfaction with electronic banking services. Also, respectively, the dimensions of using financial technology with coefficients of responsibility (0.58), trust (0.46), service quality (0.41) and customer orientation (0.35) affect customer satisfaction with electronic banking services.
Keywords: FinTech, Electronic Banking Services, Customer Satisfaction, National Bank

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله