رتبه بندی عوامل موفقیت کاربرد بانکداری الکترونیک در بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم‌آباد با استفاده از تحلیل AHP

مقاله: پژوهشی

صفحه: 105-116

نویسندگان:

محسن دریکوند[1]،صمد زارعی ماسوری[2]

[1]  کارشناس ارشد اقتصاد گرایش انرژی، دانشگاه شیراز ، ایران

[2]  کارشناس ارشد اقتصاد گرایش انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، ایران

 

چکیده

امروزه بانکداری الکترونیکی به‌عنوان یک کانال جدید در نقل‌وانتقال بانکی اکثر بانک‌های ایران ارائه می‌شود. این کانال بانکداری یک مسیر اطلاعاتی و تبادلی به‌حساب می‌آید؛ که هنوز در ایران آن‌طور که انتظار می‌رود مورد استقبال قرار نگرفته بدین منظور ضروری به نظر می‌رسد که راهکارهای موفقیت بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین هدف از این پژوهش اولویت‌بندی عوامل موفقیت کاربرد بانکداری الکترونیک در بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم‌آباد است. این تحقیق از نوع روش توصیفی می‌باشد و جامعه آماری کلیه کارکنان بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم آباد می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از دو روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است؛ و روش پژوهش به کار گرفته شده تحلیل سلسله مراتبی AHP است. نتایج تحقیق نشان داد که عامل موفقیت بازمهندسی فرایندها به­عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت شناخته شد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق مهم‌ترین عوامل موفقیت بانکداری الکترونیک در بانک مهر اقتصاد شهرستان خرم‌آباد از دیدگاه کارشناسان بانکی عبارت‌اند از بازمهندسی فرایندها، امنیت سیستم، داشتن وب‌سایت‌های غنی و ارائه­ی خدمات خوب به مشتریان.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، عوامل موفقیت بانکداری الکترونیک، تحلیل سلسله مراتبی

 

 


 

Ranking the success factors of electronic banking application in Mehr Eghtesad Bank of Khorramabad city using AHP analysis

Mohsen Drikund [1], Samad Zarei Masouri [2]

[1] Master of Energy Economics, Shiraz University, Iran

[2] Master of Energy Economics, Islamic Azad University, Aligudarz Branch, Iran

Abstract

Today, e-banking is presented as a new channel in the bank transfer of most Iranian banks. This banking channel is an information and exchange route; Which has not yet been as well received in Iran as expected, so it seems necessary to consider e-banking success strategies; Therefore, the purpose of this study is to prioritize the success factors of electronic banking application in Mehr Eghtesad Bank of Khorramabad city. This research is a descriptive method and the statistical population is all employees of Mehr Eghtesad Bank in Khorramabad. Two methods of interviewing and questionnaire were used to collect data; And the research method used is AHP hierarchical analysis. The results showed that the success factor of process reengineering was recognized as the most important success factor. Also, according to the results of this study, the most important factors for the success of electronic banking in Mehr Eghtesad Bank of Khorramabad city from the perspective of banking experts are process reengineering, system security, having rich websites and providing good customer service.
Keywords: e-banking, e-banking success factors, hierarchical analysis

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله