سنجش میزان تاب آوری بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد

مقاله: پژوهشی

صفحه: 395- 413

نویسندگان:

نرگس حسن مرادی[1]*، مهوش حاتمی[2]

 [1] دکتری گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[2] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران mahvashhatami3307@gmail.com

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر میزان تاب­ آوری بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد می­باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که تاب آوری تا چه اندازه بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد، تأثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه­­ی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد می­باشد که در حال حاضر تعداد 650 نفر بوده که تعداد 242 نفر را با استفاده از روش نمونه­گیری جدول مورگان و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در اين پژوهش براي جمع­آوري داده­ها از پرسشنامه استاندارد تاب آوری كانر و ديويدسون (2003) و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی معلمان توسط بری فیلدورث (1951) و در انجام آن از تکنیک­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش­ شاخص­های متغیرهای پژوهش شامل: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، دامنه تغیرات، مینیمم و ماکزیمم و استنباطی آزمون کولموگروف- اسميرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرم­افزار SPSS 26 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد، تاب آوری (شایستگی- استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، مهار و معنویت در افراد) بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهرستان خرم‌آباد تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی: تاب­ آوری، رضایت شغلی معلمان، مقطع ابتدایی


Measuring the level of resilience on the job satisfaction of primary school teachers in district 1 of Khorram Abad city

Narges Hassan Moradi[1]*, Mahvash Hatami[2]

[1] Ph.D. Department of Higher Education Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[2] Doctoral student, Department of Higher Education Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran mahvashhatami3307@gmail.com

Abstract

The main purpose of this article is to investigate the effect of resilience on the job satisfaction of elementary school teachers in district 1 of Khorram Abad city. In this research, an attempt has been made to answer the question that to what extent resilience has an effect on the job satisfaction of elementary school teachers in district 1 of Khorram Abad city? The statistical population of this research is all the primary school teachers of district 1 of Khorram Abad city, which is currently 650 people, of which 242 people have been selected as a statistical sample using the Morgan table sampling method and simple random method. In this research, to collect data from the standard resilience questionnaire of Connor and Davidson (2003) and the standard questionnaire of teachers’ job satisfaction by Barry Fieldworth (1951), descriptive and inferential statistical techniques were used. To analyze data using the methods of indicators of research variables including: mean, median, mode, standard deviation, variance, range of changes, minimum and maximum and inferential Kolmogorov-Smirnov test, Pearson’s correlation coefficient and to perform econometric operations from the software SPSS 26 is used. The results of the research show that resilience (competency-personal strength, trust in personal instincts, tolerance of negative emotions, restraint and spirituality in people) has a positive and significant effect on the job satisfaction of elementary school teachers in district 1 of Khoramabad city.

Key words: resilience, job satisfaction of teachers, elementary school

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله