شناسایی اولویت بندی موانع پیاده سازی کنترل داخلی موفق در شرکت های شهرک صنعتی استان فارس

مقاله: پژوهشی

صفحه: 241- 262

نویسندگان:

امید سمیعی[1]، حامد فلامرزی[2]، محمد حسین هوشیارزاده[3]، صادق فلامرزی[4]

[1] دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

[2] دکتری حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیرجان، ایران

[3] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران

[4] کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه غیر انتفاعی حافظ، شیراز، ایران

چكيده

کنترل داخلی یکی از مهمترین ارکان شرکت ها جهت رسیدن به سود اوری می باشد زیرا اگر در شرکتی کنترل داخلی موفق وجود نداشته باشد شرکت با مشکلات جدی مواجه می شود بنابراین می بایست شرکت ها در ابعاد مختلف کنترل داخلی تقویت و توجه جدی به آن داشته باشند. هدف این پژوهش بهبود توسعه رشد اقتصادی شرکت ها از طریق شناسایی و کنترل ریسک های کنترل داخلی شرکت ها انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش ،میدانی و ابزار گرد اوری اطلاعات ،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 150 مورد از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شیراز می باشند و داده های بدست امده پس از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد و تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.تاثیر کنترل داخلی در فرایند شرکت های مستقر در شهرک صنعتی ار آزمون t-test تک نمونه ای و جهت رتبه بندی ریسک ها از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که میانگین حاصل از ازمون t-test تک نمونه ای برابر با 78/2 و کوچکتر از مقدار تعیین شده مجاز یعنی 3 می باشد و مقدار قدر مطلق آماره tبرابر 001/.و کوچکتر از 5/ است که این حاکی از ان است که در نمونه مورد بررسی وضعیت کیفی مناسبی برقرار نمی باشد و لذا کنترل های داخلی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز دارای ریسک معنا داری می باشد.

کلمات کلیدی؛  کنترل داخلی ،ریسک ، حسابرسی داخلی ،ساختار سازمانی.

 


Identification and prioritization of obstacles to the successful implementation of internal control in Fars industrial city companies

Omid Samii [1], Hamed Flamarzi [2], Mohammad Hossein Hoshiarzadeh [3], Sadegh Flamarzi [4]
[1] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
[2] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Iran
[3] Master of Accounting, Islamic Azad University, Shiraz branch, Iran
[4] Master of Accounting, Hafez Non-Profit University, Shiraz, Iran
Abstract

Internal control is one of the most important pillars of companies to achieve profitability, because if there is no successful internal control in a company, the company will face serious problems, so companies should strengthen internal control in various dimensions and pay serious attention to it. . The purpose of this research is to improve the development of economic growth of companies through the identification and control of internal control risks of companies. The research method of this research is the field and the data collection tool is a questionnaire. The sample of the study is 150 companies located in Shiraz Industrial Town and the data obtained after completing the questionnaires were analyzed using spss software and The analysis of data has been done in two parts, descriptive and inferential statistics. The effect of internal control in the process of companies located in the industrial town was done using the one-sample t-test and the Friedman test was used to rank the risks. The results show It shows that the average of the single sample t-test is equal to 2.78 and is smaller than the allowed value of 3, and the absolute value of the t-statistic is equal to 0.01 and smaller than 0.5, which indicates that In the examined sample, the quality situation is not good and therefore the internal controls of the companies located in Shiraz Industrial Town have a significant risk.

key words; Internal control, risk, internal audit, organizational structure.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله