شناسایی ریسک‌های منابع انسانی در صنعت بیمه (موردمطالعه شرکت سهامی بیمه ما)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 267-243

نویسندگان:

امیرحسین بنی اعمام[1]، دکتر مهدی علیزاده[2] 

[1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی ـ مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامي قزوین ، ایران

[2] استادياروعضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدلی برای شناسایی و اولویت­بندی ریسک­های منابع انسانی و تعیین میزان تأثیر آنها در جامعه موردمطالعه است.  اگرچه بیش از دو دهه است که مدیریت ریسک بخش گسترده­ای از مطالعات را به خود اختصاص داده، اما به ریسک­های منابع انسانی همچون دیگر انواع ریسک­ها پرداخته نشده است و در این زمینه خلأ قابل‌توجهی وجود دارد. منابع انسانی با ماهیت دوبعدی خود هم می­توانند منبع ریسک باشند و هم آن را مدیریت کنند؛ لذا در این پژوهش سعی شده است شناسایی ریسک‌های منابع انسانی در صنعت بیمه موردبررسی قرار گیرد. این پژوهش مطالعه­ای توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ زماني از دسته بررسي­هاي مقطعي می­باشد و با بررسی ادبیات تحقیق و جمع­آوری نظرات هفت نفر از خبرگان و کارشناسان منابع انسانی شرکت بیمه ما در مورد ریسک­های منابع انسانی با روش دلفی انجام شد. در مرحله اول فرآیند دلفی 14 ریسک نظرخواهی شد و خبرگان نیز دو ریسک پیشنهاد نمودند. نهایتا از 16 ریسک موردبحث، 12 ریسک به اجماع خبرگان رسید که این ریسک­ها منطبق با پژوهش ابراهیمی و همکاران(1392) می­باشد.  جمع­آوری اطلاعات به­وسیله پرسشنامه و از 29 نفر از کارشناسان منابع انسانی انجام شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون میانگین نمونه آماری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. آنچه در جمع­بندی و نتیجه­گیری کلی این پژوهش می­توان عنوان کرد، این است که بیشترین قابلیت ریسک مربوط به ريسك عدم برخورداري از دانش و مهارت­هاي انساني و کمترین قابلیت ریسک نیز مربوط به ریسک‌های ارزيابي و مديريت عملكرد است.

کلمات کلیدی: ریسک سازمان، مدیریت ریسک، ریسک منابع انسانی، استراتژی­های منابع انسانی

Identify the risks of HR in the insurance industry under the study of Ma insurance company .

Amir Hossein Baniaama[1], Dr.Mehdi Alizadeh[2].

[1] Master of Public Administration – Human Resource Management, Islamic Azad University of Qazvin, Iran

[2] Faculty member of Amin University of Law Enforcement Sciences

Abstract

The purpose of this study is to design a model to identify and prioritize human resource risks and determine their impact on the study population.Although risk management has been a large part of the study for more than two decades, human resource risks, like other types of risks, have not been addressed and there is a significant gap. Human resources, by their two-dimensional nature, can both be a source of risk and manage it; Therefore, in this study, an attempt has been made to identify the risk of human resources in the insurance industry. This research is a descriptive-analytical study in terms of time and is a cross-sectional study. The Delphi method was performed. In the first phase of the Delphi process, 14 risks were consulted and experts suggested two risks. Finally, out of the 16 risks discussed, 12 risks reached the consensus of experts, which are consistent with the research of Ebrahimi et al. (2013). Data collection was done by a questionnaire from 29 human resources experts. In order to analyze the data, statistical sample mean test and confirmatory factor analysis were used.What can be stated in the general conclusion of this study is that the highest risk capability is related to the risk of lack of human knowledge and skills and the lowest risk capability is related to performance evaluation and management risks.

 

Keywords: organizational risk, risk management, human resource risk, human resource strategies.

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله