شناسایی عوامل اصلی ایجاد کننده استرس مالیاتی مودیان مالیاتی با استفاده از تکنيک فازي

مقاله: پژوهشی

صفحه: 118- 134

نویسندگان:

ارزو دیلم صالحی[1]*، حامدباقری توستانی[2]،

 [1] مدرس دانشگاه، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ، تهران، ایران

[2]  کارشناس ارشدمدیریت دولتی، چالوس ، ایران

 

چكيده

پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل ایجادکننده استرس مالياتي مؤديان مالياتي با استفاده از تکنيک فازي انجام شده است. جامعه آماري، مديران عامل و مديران مالي شرکت‌هاي غرب استان مازندران می باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان انتخاب شده و روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي مي باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که پس از اعتباريابي و پايايي سنجي، بين نمونه انتخابي توزيع شد. داده‌هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از مدل‌سازي معادلات ساختاري  (SEM) و تکنيک فازي و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ليزرل مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش حاکي از آن است که عوامل اقتصادي، رفتار کارکنان مالياتي، عوامل قانوني، منابع مهارتي، فرهنگ مالياتي و عوامل سياسي به ترتيب  اثر مثبت و معناداري بر استرس مالياتي دارند و استرس مالياتي به ترتيب باعث فرار مالياتي، اجتناب مالياتي، تعديل نيرو و درنهايت تعطيلي شرکت مي‌شود.

 کلمات کلیدی: استرس مالیاتی، مدیران مالی، مودیان مالیاتی.

 


 

Identifying the main factors causing the tax stress of taxpayers using the fuzzy technique

Arzo Dilam Salehi[1]*, Hamed Bagheri Tostani[2],

[1] University Lecturer, Department of Accounting, Islamic Azad University, Varamin Branch, Tehran, Iran

[2] Master of Public Administration, Chalus, Iran

abstract

The current research was conducted with the aim of investigating the factors that cause tax stress of tax payers using the fuzzy technique. The statistical population is the managing directors and financial managers of companies in the west of Mazandaran province. The sample size was chosen according to Morgan’s table and the sampling method was random sampling. The research tool is a researcher-made questionnaire that was distributed among the selected sample after validation and reliability. The data obtained from the questionnaire were analyzed using structural equation modeling (SEM) and fuzzy technique and using SPSS and Laserl software. The research findings indicate that economic factors, the behavior of tax employees, legal factors, skill resources, tax culture and political factors have a positive and significant effect on tax stress, respectively, and tax stress causes tax evasion, tax avoidance, force adjustment and Finally, the company is closed.

Keywords: tax stress, financial managers, taxpayers.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله