شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش و کاهش انگیزه کارکنان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد

مقاله: پژوهشی

صفحه: 86-70

نویسندگان:

مریم مهدی دخت

رئیس اداره پشتیبانی و رفاه شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم ­آباد

 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش شناسايی و رتبه­بندي عوامل مؤثر برافزایش و کاهش انگیزه کارکنان (مطالعه موردی؛ کارکنان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم­آباد) می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم­آباد در سال 1400 می­باشد که برابر با 137 نفر بوده است همچنین نمونه آماری نیز به‌صورت روش نمونه­گیری کوکران تعداد 101 نفر در نظر گرفته شد. براي جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته که دارای 11 عامل کاهش انگیزه کارکنان و 11 عامل افزایش کارکنان است استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش­های آماری توصیفی، استنباطی ازجمله (ضریب همبستگی پیرسون، تی­تک نمونه­ای و آزمون رتبه­بندی فریدمن) با استفاده از نرم­افزار Spss 26 استفاده می­گردد. نتایج پژوهش نشان می­دهد از بین 11 عامل تأثیرگذار در جهت افزایش انگیزه شغلی کارکنان، عامل شغل مناسب بر اساس دانش، مهارت، تجربه، علاقه با میانگین رتبه­ای 15/2 به‌عنوان اولین و مهم‌ترین عامل افزایشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین از بین 11 عامل تأثیرگذار در جهت کاهش انگیزه شغلی کارکنان، عامل تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد با میانگین رتبه­ای 33/9 به‌عنوان اولین و مهم‌ترین عامل کاهشی انگیزه انتخاب گردید. همچنین نتایج نشان داد، عامل افزایش انگیزه شغلی با میانگین رتبه­ای 53/1 به‌عنوان عامل اول و عامل کاهش انگیزه شغلی با میانگین رتبه­ای 47/1 به‌عنوان عامل دوم از حیث اهمیت انتخاب شدند.

کلمات کلیدی: افزایش در انگیزه، کاهش در انگیزه، شهرداری منطقه 1، شهرستان خرم ­آباد، کارکنان

 

Identifying and ranking the effective factors to increase and decrease the motivation of the employees of the municipality of Region 1 of Khorramabad city

Maryam Mehdi Dokht

Head of Support and Welfare Department of Khorramabad Municipality, Region

 

Abstract

The main purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the increase and decrease of employee motivation (Case study; employees of the municipality of Region 1 of Khorramabad city). The statistical population includes all employees of the municipality of region 1 of Khorramabad city in 1400, which was equal to 137 people. Also, a statistical sample of 101 people was considered as Cochran sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data, which has 11 factors of reducing employee motivation and 11 factors of increasing employees. Descriptive and inferential statistical methods (Pearson correlation coefficient, sample score and Friedman ranking test) are used to analyze the data using Spss 26 software. The results show that among 11 influential factors in order to increase employees’ job motivation, the appropriate job factor based on knowledge, skills, experience, interest with an average rank of 2.15 was selected as the first and most important factor to increase motivation. Also, among 11 influential factors to reduce job motivation of employees, the factor of discrimination and injustice in the payroll system with an average rank of 9.33 was selected as the first and most important factor to reduce motivation. The results also showed that the factor of increasing job motivation with an average rank of 1.53 was selected as the first factor and the factor of decreasing job motivation with an average rank of 1.47 was selected as the second factor in terms of importance

 

Keywords: increase in motivation, decrease in motivation, District 1 Municipality, Khorramabad County, staff

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله