فرا تحلیل یک مطالعه: رابطه میان شایستگی و عملکرد شغلی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 196- 231

نویسندگان:

 امیرحسین کلهری[1]

[1] کارشناس ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

 

چکیده:

این مطالعه فرا تحلیل، رابطه بین شایستگی و عملکرد شغلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیقات گذشته حاکی از اختلاف نظرات بین نویسندگان است و هدف این تحقیق، بیان پاسخی واحد به عنوان رابطه میان شایستگی و عملکرد شغلی می­باشد. تعداد 1409 مطالعه در دو زبان انگلیسی و فارسی، از چهار پایگاه داده، در گروه نمونه گنجانده شدند و در نهایت 18 مقاله با 22 داده‌ی مستقل انتخاب شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل‌های انجام شده با مدل اثرات تصادفی بیانگر رابطه متوسط و معنادار میان شایستگی و عملکرد شغلی بود. بررسی‌های لازم برای شناسایی متغیر تعدیلگر با دو رویکرد مختلف بررسی شدند. نهایتا در مطالعه‌ی حاضر متغیر تعدیلگر شناسایی نشد. این مطالعه سوگیری‌های انتشار، زبان، انتخاب و استناد را نیز مورد توجه قرار داده است.

کلمات کلیدی: شایستگی، صلاحیت، عملکرد شغلی، فرا تحلیل


 

[1]Amir Hossein Kalhori

[1] Master of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Kharazmi University

Abstract

This meta-analytic study examined the relationship between competency and job performance. The results of previous research indicate differences of opinion between the authors and the purpose of this study is to express a single answer as the relationship between competence and job performance. 1409 studies in both English and Persian languages, from four databases, were included in the sample group, and finally 18 articles with 22 independent data were selected and analyzed. The results of the analyzes performed with the stochastic effects model showed a moderate and significant relationship between competence and job performance. Necessary studies were performed to identify the moderator variable with two different approaches. Finally, in the present study, no moderator variable was identified. This study also considers the biases of publication, language, selection, and citation.

Keywords: competence, competence, job performance, meta-analysis

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله