مدیریت توسعه گردشگری در مجتمع گردشگری تفریحی سیاهداران تالش با مدل سوات

مقاله: پژوهشی

صفحه: 308- 318

نویسندگان:

علیرضا لطفی زاد[1]*، سید حمزه موسوی[2]

 [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

[2]  گروه مطالعات امنیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام باقر(ع)، تهران، ایران.

چكيده

در این پژوهش تحلیل پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری مجتمع گردشگری سیاه‌داران تالش بعنوان هدف اصلی به شمار می رود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی  بوده و با روش تکمیل پرسشنامه و فعالیت کتابخانه ای و استفاده از آمار و اطلاعات مورد نیاز اقدام شد. در نخستین گام در غالب پرسشنامه به اخذ نظرات سه گروه موثر در امر گردشگری(خانوار روستایی، مدیران شهری و گردشگران) پرداخته و مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها را درجهت بررسی در غالب ماتریس تحلیلی swot لیست نموده و پس از آن با وزن‌دهی به گزینه‌های پاسخ داده شده و درنهایت اولویت‌بندی از مجموع نظرات مشترک سه گروه مداخله کننده صورت گرفته است. در ادامه حسب مولفه های ماتریس swot با استفاده از تلفیق پارامترهای طبقه بندی شده در غالب نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به ارایه راهبردهایی ازجمله راهبردهای  رقابتی(تهاجمی)، راهبردهای تنوع، راهبردهای بازنگری و راهبردهای تدافعی پرداختیم که در این راهبردها با تمرکز بر نقاط قوت بر استفاده بهینه از فرصت های موجود تاکید شده و همزمان بر اصلاح و بهبود نقاط ضعف و حذف و تعدیل مولفه های تهدید کننده در جهت توسعه گردشگری مجتمع تفریحی سیاه داران تالش توصیه شده است.

کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی، توسعه گردشگری، مجتمع گردشگری سیاه داران


Management of tourism development in Siahdaran Talash recreational tourism complex with SWAT model

Alireza Lotfizad[1]*, Seyed Hamze Mousavi[2]
[1] Department of Geography and Tourism Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
[2] Department of Security Studies, Faculty of Humanities, Imam Baqir University, Tehran, Iran.
Abstract
In this research, the analysis of tourism development potentials and limitations of Siah Daran Talash tourism complex is considered as the main goal. The research method is descriptive-analytical, and it was carried out by completing questionnaires and library activities and using the required statistics and information. In the first step, in the majority of the questionnaire, he collected the opinions of three effective groups in the field of tourism (rural households, urban managers and tourists) and listed the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats in the majority of the SWOT analysis matrix, and then By weighting the answer options and finally, prioritization has been done from the sum of common opinions of the three intervening groups. In the following, according to the components of the SWOT matrix, by combining the classified parameters in the majority of strengths, weaknesses, opportunities and threats, we presented strategies such as competitive (offensive) strategies, diversity strategies, review strategies and defensive strategies, which in these strategies with Focusing on the strengths is emphasized on the optimal use of the available opportunities, and at the same time, it is recommended to correct and improve the weak points and remove and adjust the threatening components in order to develop the tourism of Siah Daran Talash Recreation Complex.
Key words: planning, tourism development, Siah Daran tourism complex

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله