مدیریت گردشگری با نگاهی اجمالی به مجتمع گردشگری سیاه داران تالش

مقاله: پژوهشی

صفحه: 210- 243

نویسندگان:

علیرضا لطفی زاد[1]،  علیرضا داداشی جوکندان[2]، سید حمزه موسوی[3]

[1] گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. alirezatalesh663@yahoo.com

[2] گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. phdalirezadadashi@yahoo.com

[3] گروه مطالعات امنیت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام باقر(ع)، تهران، ایران.hamzehmousavichoubar@gmail.com

 

چکیده

تحول و گسترش ارتباطات، افزایش درآمد، شکل گیری قوانین جدید، افزایش اوقات فراغت و فزونی انگیزه های سفر، گردشگری در جهان معاصر را با رونقی شگرف به یکی از عناصر و حلقه های عمده ساختار اقتصاد جهانی و رقابت پذیری شهرها در ابعاد اقتصادی مبدل ساخته است. در جهان معاصر، گردشگری به عنوان عاملی جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می گردد. در کشورهای صنعتی، توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می شود و در کشورهای درحال توسعه فرصتی برای صادرات ایجاد می کند. به طوری که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است. در واقع امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شناسایی هویت ملی و فرهنگی، تحصیلی، درآمد و رشد و پویایی اقتصاد شمرده می شود. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر که براساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است بر این اصل استوار است که توسعه گردشگری می تواند سهم مهمی در سه بخش توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایفا کند.

کلمات کلیدی: گردشگری، آثار گردشگری، مشارکت در گردشگری، بازاریابی گردشگری


Tourism management with a glimpse of Siah Daran Talash tourism complex

Alireza Lotfizad[1], Alireza Dadashi Jokundan[2], Seyed Hamze Mousavi[3]
[1] Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran. alirezatalesh663@yahoo.com
[2] Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. phdalirezadadashi@yahoo.com
[3] Department of Security Studies, Faculty of Humanities, Imam Baqir University, Tehran, Iran.hamzehmousavichoubar@gmail.com
Abstract
The development and expansion of communications, increase in income, formation of new laws, increase in leisure time and increase in travel incentives have turned tourism in the contemporary world into one of the main elements and links of the global economy structure and the competitiveness of cities in economic dimensions. Is. In the contemporary world, tourism is considered as a factor to improve the quality of life of developing societies. In industrialized countries, the development of the tourism industry leads to the diversification of incomes and the reduction of disharmony in the economy, and in developing countries, it creates an opportunity for export. So that its growth rate is higher than the traditional forms of export. In fact, today, tourism activity is considered as one of the important tools in identifying national and cultural identity, education, income and economic growth and dynamism. Based on this, the result of the current research, which is based on documentary and library studies, is based on the principle that tourism development can play an important role in the three sectors of economic, social and environmental sustainable development.
Keywords: tourism, tourism works, participation in tourism, tourism marketing

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله