مسئولیت اجتماعی شرکت، بی ثباتی مالی و عملکرد مالی شرکت، اثرات خطی و غیرخطی (شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 152- 175

نویسندگان:

 اسما ستاری مهینی[1]، علی مصطفایی[2]

[1] کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سراج، واحد تبریز، ایران آدرس ایمیل: asma75st@gmail.com

[2] دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان آباد، ایران alimostafai1376@gmail.com

 

چكيده

پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت، بی ثباتی مالی و عملکرد مالی شرکت، اثرات خطی و غیرخطی می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، چهار فرضیه تدوین و 149 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1391 تا 1398 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین مسئولیت اجتماعی شرکت، بی ثباتی مالی و عملکرد مالی شرکت رابطه خطی معناداری وجود دارد، ولی بین این متغیرها رابطه غیرخطی یافت نشد.

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت، بی ثباتی مالی، عملکرد مالی شرکت.

 


 

Corporate social responsibility, financial instability and financial performance of the company, linear and non-linear effects (listed companies in Tehran Stock Exchange)

Asma Sattari Mohini[1], Ali Mostafaei[2]

[1] Senior Accounting Expert, Siraj Non-Profit Higher Education Institute, Tabriz branch, Iran Email address: asma75st@gmail.com

[2] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Bostanabad Branch, Iran alimostafai1376@gmail.com

abstract

The current research investigates the social responsibility of the company, financial instability and financial performance of the company, linear and non-linear effects. This research is an applied research in terms of its nature and descriptive method and in terms of its purpose, and since in the current research the current state of the variables has been analyzed by collecting information through past information, it is in the ranks of descriptive studies. And it is included after the event. In the course of conducting this research, four hypotheses were formulated and 149 companies were selected through systematic elimination sampling for the 8-year period between 1391 and 1398, and the data related to the research variables were collected in Excel software using the software Statistical analyzes were carried out. The results of the hypothesis test showed that there is a significant linear relationship between corporate social responsibility, financial instability and financial performance of the company, but no nonlinear relationship was found between these variables. Keywords: corporate social responsibility, financial instability, financial performance of the company.

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله