مقایسه تطبیقی فرهنگ‌سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و رابطه آن باکیفیت خدمات فرودگاهی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 364- 378

نویسندگان:

حمیدرضا حکیمی پور[1]

[1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تحول، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

 

چکیده:

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت سازمان‌ها فرهنگ‌سازمانی است. هر سازمانی با یک نوع فرهنگ غالب به ارائه خدمات به مشتریان می‌پردازد؛ بنابراین هر شرکت هواپیمایی که فرهنگ‌سازمانی قوی‌تر و یکپارچه‌تری داشته باشد از سطح مطلوب‌تری از کیفیت خدمات برخوردار می‌باشد و رضایتمندی مشتریان و مسافران را بهتر و بیشتر کسب می‌نماید . در تحقیق حاضر با ارائه مدلی، رابطه بین فرهنگ‌سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی آن‌ها موردبررسی قرارگرفته است و فرهنگ‌سازمانی با استفاده از مدل دنیسون که شامل چهار محور اصلی درگیر شدن در کار، سازگاری، یکپارچگی و مأموریت می‌باشد بررسی می‌شود. داده‌های موردنیاز برای این تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت کاربردی، اما ازنظر تجزیه‌وتحلیل پرسش­ها، توصیفی و همبستگی است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین فرهنگ‌سازمانی شرکت‌های هواپیمایی و کیفیت خدمات فرودگاهی رابطه معناداری وجود دارد و شرکت هواپیمایی بافرهنگ مشارکتی در مقایسه با دیگر شرکت‌های هواپیمایی از سطح کیفیت خدمات فرودگاهی بالاتری برخوردار است.

كلمات كليدي: فرهنگ‌سازمانی، درگیرشدن در کار، سازگاری، یکپارچگی، مأموریت، کیفیت خدمات

 


A comparative comparison of the organizational culture of airlines and its relationship with the quality of airport services
Hamidreza Hakimipour [1]
[1] Master of Public Administration, Transformation Management, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
Abstract
One of the most important factors influencing the fate of organizations is organizational culture. Every organization provides customer service with a dominant culture; Therefore, any airline that has a stronger and more integrated organizational culture has a more desirable level of service quality and achieves customer and passenger satisfaction better and more. In the present study, by presenting a model, the relationship between the organizational culture of airlines and the quality of their airport services is examined and the organizational culture is examined using the Denison model, which includes the four main axes of work engagement, adaptability, integration and mission. The data required for this study were collected by stratified random sampling method and a questionnaire. This research is applied in nature, but descriptive and correlational in terms of question analysis. The results show that there is a significant relationship between the organizational culture of airlines and the quality of airport services and the airline with a cooperative culture has a higher level of quality of airport services compared to other airlines.
Keywords: Organizational Culture, Work Involvement, Adaptation, Integrity, Mission, Service Quality

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله