نقش تعدیلی هزینه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد

مقاله: پژوهشی

صفحه: 176- 195

نویسندگان:

ندا جمشیدی*[1]، سجاد برندک[2]، الهام سعادت نیا[3]

[1] کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران،

[2] مربی گروه حسابداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، اردبیل، ایران

[3] مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، اصفهان، ایران

چکیده:

جود یا عدم وجود وجه نقد در داخل شرکت براي امور متفاوت سرمایه‌گذاری، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد به‌حساب می‌آید. حسابرسان عموماً با بررسی دلایل نگهداشت وجه نقد مازاد براي شرکت‌ها، لزوم نگهداري وجه نقد را به هیئت‌مدیره اعلام کرده و موجب نگرانی مدیریت خواهند شد. هدف تحقیق بررسی تاثیر هزینه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد است. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1393 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج نشان داد سوابق تحصیلی مدیرعامل رابطه معناداری با ارزش مازاد وجه نقد دارد همچنین در دیگر فرضیه تحقیق مشاهده شد که هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد را تعدیل می‌کند.

کلمات کلیدی: هزینه غیرعادی حسابرسی، سوابق تحصیلی مدیرعامل، ارزش مازاد وجه نقد.


 

The Adjusting Role of Abnormal Audit Costs on the Relationship between the CEO’s Academic Background and value of excess cash

Neda Jamshidi [1] *, Sajad Brandak[2] , Elham Saadatnia [3]

[1] *1- Masters graduate, Department of Accounting, Moghadas Ardabili Institute of Higher Education, Ardabil, Iran (responsible author(nedajamshidy@gmail.com

[2] Instructor of Accounting, Comprehensive University of Applied Sciences, Ardabil, Iran sajadbarandak@gmail.com

[3] Instructor of Accounting, Islamic Azad University, Nain Branch, Isfahan, Iran, E.saadat61@gmail.com

 

Abstract

The presence or absence of cash within the company for various matters of investment, costs, etc. is considered an important decision of senior managers. Auditors generally consider the need to maintain cash to the board by examining the reasons for keeping excess cash for companies, and will cause management concern. The purpose of this study is to investigate the effect of abnormal audit costs on the relationship between the CEO’s educational background and value of excess cash. The statistical population of companies listed on the Tehran Stock Exchange between 1393 and 1398 and using the information of 120 companies and multivariate linear regression method was tested. The results showed that the CEO’s educational background has a significant relationship with value of excess cash. Also, in another research hypothesis, it was observed that the abnormal audit costs of moderates the relationship between CEO’s academic record and value of excess cash.

Key word: Abnormal audit costs, CEO’s educational background, value of excess cash.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله