نقش جزم اندیشی معلمان دراعتماد سازمانی و تفکر انتقادی دانش آموزان متوسطه ناحیه 2 اردبیل

مقاله: پژوهشی

صفحه: 151- 172

نویسندگان:

جعفر حصاری[1]

[1] پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.)، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، ایران

 

چكيده

پژوهش حاضر به بررسی نقش جزم اندیشی معلمان در اعتماد سازمانی و تفکر انتقادی دانش آموزان متوسطه ناحیه 2 اردبیل می پردازد. با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان تعداد 357  نفر به عنوان نمونه انتخاب می گردد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد به جز مولفه بدبینی بقیه مولفه های جزم اندیشی از میانگین مفهومی کمتر برخوردار است. به این معنی که از دیدگاه دانش آموزان، معلمان مورد بررسی کمتر دچار جزم اندیشی هستند. اعتماد سازمانی دانش آموزان در حد متوسط قرار دارد. بیشترین اعتماد به معلمان و کمترین اعتماد به دانش آموزان می باشد. تفکر انتقادی نیز در حد متوسط به بالا می باشد. آزمون فرضیه ها حاکی از تایید فرضیه های پژوهش می باشد. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد تمام مولفه های جزم اندیشی با تفکر انتقادی همبستگی معکوس و معنادار دارد. بیشترین همبستگی مربوط به بدبینی می باشد. همچنین رگرسیون چندگانه نشان داد از بین مولفه های جزم اندیشی، خودرای بودن و مقاومت در برابر تغییر بیش از سایر متغیر از قدرت تبیین برخوردار هستند. با توجه به نقش معنادار و منفی جزم اندیشی در  اعتماد سازمانی و تفکر انتقادی به نظر می رسد توجه به این مساله در بین معلمان بایستی یکی از اولویت های برنامه های ارتقاء مهارتهای معلمان باشد.

 کلمات کلیدی:جزم اندیشی، تفکر انتقادی، اعتماد سازمانی.

 


The role of teachers’ dogmatic thinking in the organizational trust and critical thinking of high school students in the 2nd district of Ardabil

 

Jafar Hissari[1]

[1] Master’s Thesis (M.A.), Educational Management, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran
Abstract
The present study examines the role of dogmatic thinking of teachers in organizational trust and critical thinking of high school students in the 2nd district of Ardabil. Using Morgan’s sampling table, 357 people are selected as a sample. Stratified random sampling method. The data collection tool is a standard questionnaire. Pearson’s correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze the data. The obtained results show that except for the pessimism component, the rest of the dogmatism components have a lower conceptual average. This means that from the students’ point of view, the examined teachers are less dogmatic. The organizational trust of students is at an average level. The most trust is in teachers and the least trust is in students. Critical thinking is also moderate to high. The test of the hypotheses indicates the confirmation of the research hypotheses. The results of the correlation coefficient show that all the components of dogmatism have an inverse and significant correlation with critical thinking. The highest correlation is related to pessimism. Also, multiple regression showed that among the components of dogmatism, autonomy and resistance to change have more explanatory power than other variables. Considering the significant and negative role of dogmatism in organizational trust and critical thinking, it seems that paying attention to this issue among teachers should be one of the priorities of teachers’ skills improvement programs.
Key words: dogmatic thinking, critical thinking, organizational trust.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله