نقش سرمایه گذاری پر ریسک در وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 78- 95

نویسندگان:

مهدیه کرکه آبادی[1] ، خلیل عسگری نژاد[2]

[1]  مدرس موسسه آموزش عالی ادیبانM.Karkeabadi@hotmail.com

[2]دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مالی و مدیریت ریسکhamidasgari1392@yahoo.com

 

چكيده

امروزه نقش و اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط (SME) نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مورد بحث است. ابزارها و نهادهایی که این بنگاه ها برای تامین مالی مورد استفاده قرار می دهند عبارتند از لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادارسازی، تامین مالی ساختاریافته، فاینانس داخلی و خارجی، پوشش های بیمه ای در قالب اعتبارات تجاری، اوراق تجاری رهنی و … این بنگاه ها به دلیل نوپا بودن و ریسک بالای خود با مشکلات متعددی در تامین مالی روبه رو هستند؛ بنابراین نیاز به بررسی بنیادی این مشکلات و ارائه راهکار برای آنها بیش از پیش احساس می شود، هدف پژوهش حاضر  نقش سرمایه پرریسک در وامهای شرکتهای کوچک و متوسط می باشد، پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ از نظر روش، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر تحلیل رگرسیونی با استفاده از پنل دیتا است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به ۲۹ شرکت نمونه در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1393- 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (در مجموع ۲۳۲ شرکت – سال) تا ارتباط بین متغیرها جهت آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. بر اساس نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) و بانک ها در وام های بانکی، کیفیت گزارشگری و بدهیهای بلندمدت شرکت های کوچک و متوسط تاثیر معناداری ندارد ولی بر عملکرد این شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیم (هرچند ضعیف) دارد. یافته های بیشتر نشان می دهد که پشتیبانی VC از طریق هر دو اطلاعات “سخت” در مورد صورت های مالی با کیفیت تر و اطلاعات “نرم” در مورد اعتبار شرکتهای کوچک و متوسط، عدم تقارن اطلاعات بین بانک ها و SME را کاهش می دهد. با توجه به بهبود شرایط تأمین منابع مالی SME ها و بهره وری بانک در تخصیص وام ، برنامه های تأمین سرمایه بدهی می تواند یک عنصر قابل توجه جدید در زیرساخت های مالی بزرگترین بازار نوظهور جهان باشد.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری  پر ریسک، شرکت های کوچک و متوسط، تأمین مالی

 


The role of risky investment in small and medium enterprises (SME) loans.

 

 

Mahdia Karkeabadi[1], Khalil Asgari Nejad[2]

[1] Adiban Higher Education Institute teacher M. Karkeabadi@hotmail.com
[2] Master’s student in engineering, finance and risk management, hamidasgari1392@yahoo.com
Abstrac

Today, the role and importance of small and medium enterprises (SME) is discussed not only in developing countries, but also in developed countries. The tools and institutions that these companies use for financing include leasing, securitization, structured financing, internal and external finance, insurance coverage in the form of commercial credits, commercial mortgage bonds, etc. Companies are facing many problems in financing due to their newness and high risk; Therefore, the need to fundamentally examine these problems and provide a solution for them is felt more than ever. The purpose of this research is the role of risky capital in the loans of small and medium-sized companies. ; In terms of method, it is a descriptive correlational research based on regression analysis using panel data. In this research, the information related to 29 sample companies in the 6-year period between 1393-1399 was analyzed (a total of 232 companies-years) to examine the relationship between the variables to test the research hypotheses. Based on the results obtained in this research, venture capital companies (VC) and banks do not have a significant impact on bank loans, reporting quality and long-term debts of small and medium-sized companies, but they have a significant and direct impact (although weak) on the performance of these companies. ) has it. Further findings show that VC support reduces information asymmetry between banks and SMEs through both “hard” information about higher quality financial statements and “soft” information about SME creditworthiness. . Due to the improvement of financing conditions of SMEs and bank efficiency in loan allocation, debt financing programs can be a significant new element in the financial infrastructure of the world’s largest emerging market.

Keywords: risky investment, small and medium enterprises, financing

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله