نقش مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان بر عملکرد مالی شرکت های پخش مواد غذایی و لبنی در استان خراسان رضوی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 263- 279

نویسندگان:

سید محمد حسینی[1]

[1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشاپور، ایران

چكيده

هدف از تحقیق حاضر نقش مدیریت ارتباط مشتری و رضایت مشتری بر عملکرد مالی شرکت می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پخش مواد غذایی و لبنی در استان خراسان رضوی می باشد، نمونه آماری شامل مشتریان شرکت‌های پخش مواد غذایی و لبنی به وسیله جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد و به روش تصادفی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع شد این پژوهش از نظر روش توصیفی و از نظر نوع همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رضایت مشتریان بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

كلمات كليدي: مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتریان، عملکرد مالی، شرکت های پخش مواد غذایی و لبنی


The role of customer relationship management and customer satisfaction on the financial performance of food and dairy distribution companies in Razavi Khorasan province

Seyyed Mohammad Hosseini[1]
[1] Master of Financial Management, Islamic Azad University, Nishapur Branch, Iran
Abstract
The purpose of this research is the role of customer relationship management and customer satisfaction on the company’s financial performance. The statistical population of the research is all the food and dairy distribution companies in Razavi Khorasan province, the statistical sample including the customers of the food and dairy distribution companies was selected by Morgan’s table, and 384 people were selected and randomly distributed among the statistical population. The method is descriptive and correlational in terms of type. The tool used is a questionnaire, and Laserl 8.8 software was used for data analysis. The results showed that customer relationship management has a positive and significant effect on the company’s financial performance, and customer satisfaction has a positive and significant effect on the company’s financial performance.
Keywords: customer relationship management, customer satisfaction, financial performance, food and dairy distribution companies

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله