نقش مهارت های مدیریت کوانتومی در ارتقائ رهبری اثربخش

مقاله: پژوهشی

صفحه: 252- 251

نویسندگان:

 وحید چناری[1]، عبدالکریم بهزادی[2]

[1] استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاداسلامی، شوشتر، ایران

[2] دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاداسلامی، شوشتر، ایران

 

چکیده:

مطابق رویکرد کوانتومی به مدیریت، مدیران برای افزایش اثربخشی عملکرد خویش نیازمند رویکرد جدیدی به انسان، فرآیندها و اشیاءهستند که به جنبه های ذهنی، غیرمنطقی و بی نظمی رفتار خویش و زیردستانشان مربوط می شود. مدیران کوانتومی جهان مشارکتی و همیارانه را می پذیرند و به سازمان، کارکنان، ارباب رجوع و جامعه به عنوان عناصری می نگرند که بر یکدیگر اثر متقابل داشته و یکدیگر را تعریف می کنند؛ یعنی عناصر پیوسته ای که واقعیت موجود و آینده شان را هم آفرینی می کنند. در این زمینه پرسش اصلی این است که چگونه مدیریت کوانتومی می تواند رهبری اثربخش را ارتقائ دهد؟ جامعه آماری مقالاتی در بازه زمانی بین سالهای 1996 تا 2015 که در حوزه رهبری اثربخش و مدیریت کوانتومی نگارش یافته اند می باشد. در این بین 10 مقاله که تعدادی به رهبری اثربخش و تعدادی اندکی به دلیل نو و تازه بودن پارادایم مدیریت کوانتومی به آن پرداخته بودند انتخاب گردید. نکته اساسی آن است که مهارت های هفتگانه به عنوان الگوی مدیریت کوانتومی شامل: دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، دانستن کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، موجودیت کوانتومی در ارتقائ مهارت های رهبری اثربخش شامل: مهارت تشخیص، مهارت تطبیق، مهارت برقراری ارتباط نقش داشته اند.

کلمات کلیدی: کوانتومی، تلخیصی، تحلیلی، رهبری، تطبیق

 


Vahid Chenari [1], Abdolkarim Behzadi [2]
[1] Assistant Professor, Department of Public Administration, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
[2] PhD student, Department of Public Administration, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
Abstract

According to the quantum approach to management, to increase the effectiveness of their performance, managers need a new approach to humans, processes and objects that are related to the mental, irrational and disorder aspects of their behavior and that of their subordinates. Quantum managers embrace the collaborative world and view the organization, staff, client, and community as elements that interact and define each other; That is, continuous elements that create their present and future reality. In this context, the main question is how quantum management can promote effective leadership? The statistical population is articles written between 1996 and 2015 in the field of effective leadership and quantum management. Among these, 10 articles were selected, some of which were led effectively and a few due to the novelty of the quantum management paradigm. The bottom line is that the seven skills as a model of quantum management include: quantum seeing, quantum thinking, quantum feeling, quantum knowing, quantum action, quantum trust, quantum existence in promoting effective leadership skills including: cognition skills, adaptation skills, skills Communication has played a role.

 

Keywords: Quantum, Summary, Analytical, Leadership, Adaptation

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله