نقش هوش فرهنگی در پيش‌بيني سازگاری و استرس شغلی در بيمارستان هاي تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 86-104

نویسندگان:

فائزه محمدی[1]

[1]گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

چکیده

با توجه به فراگیری بیماری کووید 19 و افزایش فشار کاری در سیستم بهداشت و درمان، توجه به عوامل تاثیرگذار بر استرس شغلی کادر درمان و به خصوص پرستاران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش فرهنگی و سازگاری شغلی بر استرس شغلی بوده است. تحقیق حاضر از نظر رويکرد کمي، از نظر روش توصيفي و پيمايشي و از نظر هدف كاربردي مي‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل پرستاران بیمارستان‌های تهران است؛ كه با توجه به حجم جامعه نامحدود، تعداد ٣٨٤ نفر بر اساس فرمول كوكران از طريق روش نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شد. جهت تجزيه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روايي آن توسط تعدادي از اساتيد برجسته مدیریت منابع انسانی و پايايي آن نيز از طريق آلفاي کرونباخ سنجيده شده است با توجه به نتايج به دست آمده مي‌توان گفت كه افزايش هوش فرهنگي و سازگاري شغلي باعث كاهش استرس شغلي در پرستاران مي‌گردد. نتايج اين تحقيق براي جامعه سلامت، محققان عرصه سلامت و مديريت منابع انساني كاربردي مي‌باشد.

كلمات كليدي: هوش فرهنگي، استرس شغلي، سازگاري شغلي

 


 

The role of cultural intelligence in predicting Career Adaptability and job stress in Tehran hospitals

Faezeh Mohammadi[1]

[1] Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (fae.mohammadi.mng@iauctb.ac.it)

Abstract

Considering the covid-19 pandemic and increased work pressure in the health care system, paying attention to the factors that affect the job stress of health care workers, especially nurses, is very important. The aim of this study was to investigate the effect of cultural intelligence and career adaptability on job stress. The present study is applied in terms of qualitative approach, in terms of descriptive and survey method and in terms of purpose. The statistical population of this study includes nurses in Tehran hospitals, and according to the unlimited population size, 384 people were selected based on Cochrane’s formula through available random sampling method. Structural equations method was used to analyze the information. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity was measured by a number of leading human resource management professors and its sequesterity was measured by Cronbach’s alpha. According to the obtained results, it can be said that increasing cultural intelligence and job adaptation reduces job stress in nurses.  The results of this study are applicable to the health community, health researchers and human resource management.

Keywords: Career Adaptability, Cultural Intelligence, Job Stress.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله