پیش بینی بازده آتی اوراق بهادار از طریق سری زمانی بازده دارایی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 248- 272

نویسندگان:

سید محمد  میر محمدی شکتائی [1]، سیده فریبا موسوی [2]

[1]  دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2]  کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری Vajiheh.darabi1363@gmail.com

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سه دسته شاخص شامل اطلاعات صورتهای مالی، راهبری شرکتی و همچنین کیفیت افشا بر بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 112 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده‌اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دسته اطلاعات صورتهای مالی، جریان نقد عملیاتی تاثیر مثبت و معنادار و اهرم مالی و اقلام تعهدی اختیاری تاثیر منفی و معناداری بر بازده آتی  سهام دارند. همچنین از دسته سازوکارهای راهبری شرکتی، دو شاخص مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره تاثیر مثبت و معناداری بر بازده آتی داشته و در عین حال مالکیت خانوادگی فاقد این تاثیر معنادار است. و سرانجام از دسته شاخص های کیفیت افشا، هر سه شاخص قابلیت اتکا، طبقه حسابرس و به موقع بودن اطلاعات تاثیر مثبت و معنادار بر بازده آتی سهام شرکت دارند.

کلمه های کلیدی: صورتهای مالی، راهبری شرکتی، کیفیت افشا، بازده آتی سهام


Forecasting the future return of securities through the time series of asset returns
Seyed Mohammad Mir Mohammadi Shektai [1], Seyed Fariba Mousavi [2]
[1] Specialized doctorate in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com
[2] Senior accounting expert of non-profit organization Rozbahan Sari Vajiheh.darabi1363@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to investigate the impact of three categories of indicators, including information on financial statements, corporate governance, and the quality of disclosure on the future returns of shares of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The present research is practical in terms of purpose and in terms of correlation method. The statistical population of the research includes the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample of 112 companies was selected by the systematic elimination method during the period from 2015 to 2019. In this research, the method of static consolidated data is used to test the hypotheses. The findings of the research show that from the information category of financial statements, operating cash flow has a positive and significant effect, and financial leverage and discretionary accruals have a negative and significant effect on future stock returns. Also, from the category of corporate governance mechanisms, two indicators of institutional ownership and independence of the board of directors have a positive and significant effect on future returns, and at the same time, family ownership does not have this significant effect. And finally, from the category of disclosure quality indicators, all three indicators of reliability, auditor class and timeliness of information have a positive and significant effect on the future return of the company’s shares.
Keywords: financial statements, corporate governance, disclosure quality, future stock returns

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله