تأثیر تعهد سازمانی بر طرح درس و اجرای تدریس اساتید دانشگاه علوم پزشکی

مقاله: پژوهشی

صفحه:284-268

نویسنده:

نادرهاشم‌زاده اقدم[1]

[1]– کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر. ایران

چکیده

دستیابی به عملکرد بهینه اساتید در ارائه تدریس باکیفیت از آرمان‌های حیاتی سازمان‌های آموزشی می‌باشد. علی‌رغم تحقیقات متعدد در این زمینه هنوز شواهد تجربی و پژوهشی کم کیفیتی آموزش را انعکاس می‌کنند. بر همین اساس پژوهش حاضر باهدف تأثیر تعهد سازمانی بر طرح درس و اجرای تدریس اساتید ترتیب داده‌شده است. گردآوری اطلاعات پیمایشی از طریق300 پرسشنامه قابل‌اعتماد به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از بین اساتید دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارومیه جمع‌آوری گردید. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تعهد سازمانی به میزان قابل‌توجهی رفتار اساتید را در رابطه با طرح درس و اجرای تدریس پیش‌بینی می‌کند، یعنی برخورداری از تعهد موجب می‌شود که اساتید برای ارائه تدریس خوب نسبت به طرح درس و اجرای تدریس رفتار مسئولیت پذیرانه‌تری را نشان دهند. این تعهد سازمانی از طریق تعهدات هنجاری، عاطفی و مستمر توسط اساتید پشتیبانی می‌شود و به‌نوعی به نقش روابط پنهانی سازمان و کارکنان اشاره دارد. یافته‌های این پژوهش رهبران سازمان‌های آموزشی را در جهت ارتقای کیفیت تدریس اساتید از طریق تقویت روابط آنها با سازمان یاری می‌نماید و نقش تعهد سازمانی را در این زمینه برجسته می‌کند.

کلمات کلیدی: تعهد سازمانی، کیفیت تدریس، طرح درس، اجرای تدریس و دانشگاه علوم پزشکی

 

The effect of organizational commitment on lesson plan and teaching performance of professors of University of Medical Sciences

Nader Hashemzadeh Aqdam [1]

[1] – Master of Educational Research, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Shabestar. Iran

Abstract

Achieving the optimal performance of teachers in providing quality teaching is one of the vital ideals of educational organizations. Despite numerous studies in this field, they still reflect empirical and research evidence of poor quality education. Accordingly, the present study has been organized with the aim of the effect of organizational commitment on the lesson plan and implementation of professors’ teaching. Collection of survey data was collected through 300 reliable questionnaires randomly stratified among the professors of Tabriz and Urmia Universities of Medical Sciences. The results of path analysis showed that organizational commitment significantly predicts teachers’ behavior in relation to lesson plan and teaching performance, ie having commitment causes teachers to show more responsible behavior than lesson plan and teaching performance to provide good teaching. . This organizational commitment is supported by faculty through normative, emotional, and ongoing commitments, and in some ways refers to the role of the organization’s secret relationships with employees. The findings of this study help the leaders of educational organizations to improve the quality of teaching professors by strengthening their relationship with the organization and highlight the role of organizational commitment in this area.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله