عدم اطمینان محیطی، مدیریت سود و بازده سهام (نقش تعدیل‌کننده توانایی مدیران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 146-169

نویسندگان:

حمیدرضا خدادادی[1]

[1] گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

 

چكيده

هدف این پژوهش، ابتدا بررسی رابطه میان عدم اطمینانهای محیطی (محاسبه شده با معیار ضريب تغييرات فروش و تغييرپذيري پیش‌بینی سود هر سهم) با مدیریت سود و بازده سهام شرکت بوده و سپس بررسی می‌شود آیا توانایی مدیر بر این رابطه اثرگذار است یا خیر. بدین منظور تعداد 119 شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1394 انتخاب شده و با روشهای آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مدیران در مواجهه با عدم اطمینانهای محیطی، جهت کاهش نوسانات سود، اقدام به مدیریت سود می‌نمایند، همچنین نتایج نشان می‌دهد بازار عدم اطمینانهای محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان (ضریب تغییرات فروش) را درک نموده و به این عدم اطمینانها واکنش نشان می‌دهد (این نوع عدم اطمینان دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد)، اما به عدم اطمینان‌های محیطی ناشی از تردید مدیر در مورد سود هر سهم واکنش نشان نمی‌دهد. در نهایت نتایج پژوهش نشان می‌دهد توانایی مدیران شرکتهای نمونه، در بازه زمانی پژوهش، تاثیر معناداری بر رابطه میان عدم اطمینان­ های محیطی با مدیریت سود و بازده سهام ندارد.

کلمات کلیدی: عدم اطمینان­ های محیطی، توانایی مدیر، مدیریت سود، بازده سهام.

 

 

Factors affecting the entrepreneurial intention of graduates in the field of sports science and the theory of planned behavior

Hamidreza Khodadadi [1]

[1] Department of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

Abstract

The purpose of this study is to first investigate the relationship between environmental uncertainties (calculated by the criterion of sales change coefficient and variability of earnings per share forecast) with earnings management and stock returns and then to examine whether the manager’s ability affects this relationship or not. For this purpose, 119 companies were selected from Tehran Stock Exchange companies in the period 1390 to 1394 and the research hypotheses were tested by statistical methods of correlation and multivariate regression. The results showed that managers in the face of environmental uncertainty, to reduce profit fluctuations, manage earnings. Also, the results show that the market understands the environmental uncertainty created by customers (coefficient of sales change) and responds to these uncertainties. (This type of uncertainty has informational content), but does not respond to environmental uncertainties caused by the manager’s skepticism about earnings per share. Finally, the results show that the ability of managers of sample companies in the research period does not have a significant effect on the relationship between environmental uncertainty and earnings management and stock returns.

Keywords: Environmental uncertainty, manager ability, earnings management, stock returns.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله