بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت¬های بازاریابی صادراتی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 119- 136

نویسندگان:

شکیبا رحمتی[1]، فائزه محمدی[2]

[1] دانشجوي كارشناسي ارشد، مديريت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت ، تهران ، ايران

[2] مدرس گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد صفادشت، تهران ، ایران

 

چکیده

امروزه صادرات یکی از مهمترین مؤلفه ­های بهبود عملکرد سازمان­های تولیدی محسوب شده و مدیران این سازمان­ها همواره در پی توسعه بازاریابی بین ­الملل و عملکرد صادراتی خود می­باشند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه عملکرد صادراتی می­تواند بردستیابی سازمان به اهدافش کمک کند. در تحقیق حاضر، تاثیر قابلیت­های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی قابلیت­های بازاریابی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر، برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامه استاندارد شامل 26 سوال استفاده شد.از ميان تعداد 417 نفر جامعه آماری کارشناسان بازاریابی، بازاریابان و مدیران سطوح مختلف شرکت مارال­چرم ، تعداد 201 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری که قابلیت ­های سازمانی آنلاین به­ طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش میانجی قابلیت­ های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی تاثیرگذار است. در این میان، تاثیر قابلیت­ های سازمانی آنلاین بر عملکرد صادراتی 0.51، بر قابلیت­ های بازاریابی صادراتی 0.62 و تاثیر قابلیت­ های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی نیز 0.69 بود.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش لذت ­بخش، وفاداری الکترونیک

 


Investigating the impact of online organizational capabilities on export performance with regard to the mediating role of export marketing capabilities

 

Shakiba Rahmati[1], Faiza Mohammadi[2]

[1] Master’s student, Information Technology Management, Advanced Information Systems, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Tehran, Iran

[2] Lecturer of Information Technology Management Department, Islamic Azad University, Safadasht Branch, Tehran, Iran

Abstract

Today, export is considered one of the most important components of improving the performance of production organizations, and the managers of these organizations are always looking for the development of international marketing and their export performance. Therefore, identifying factors affecting the development of export performance can help the organization achieve its goals. In the current research, the effect of online organizational capabilities on export performance was investigated according to the mediating role of export marketing capabilities. In this descriptive-survey research, a standard questionnaire containing 26 questions was used to collect data. Among the 417 people of the statistical population of marketing experts, marketers and managers of different levels of Maral Leather Company, 201 people were selected as a statistical sample. The results of structural equation modeling show that online organizational capabilities directly and indirectly affect export performance through the mediating role of export marketing capabilities. Meanwhile, the effect of online organizational capabilities on export performance was 0.51, on export marketing capabilities was 0.62, and the impact of export marketing capabilities on export performance was 0.69.

 

Keywords: Online organizational capabilities, export marketing, export performance

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله