بررسي خصوصيات مشترك فرهنگ‌سازمانی در سه فروشگاه خرده‌فروش بزرگ جهاني: «والمارت »، «كاستكو » و «ايكيا »

مقاله: پژوهشی

صفحه: 2- 21

نویسندگان:

مجيد رفيعيان اصفهاني[1]

[1]  پسا دکترای حرفه‌ای مدیریت، گرایش مدل‌های پیشرفته مدیریت کسب و کار، دانشگاه تهران.

چکیده

فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان ارزش‌ها، نگرش‌ها و شیوه‌های مشترکی که سازماني را مشخص می‌کند، بیان می‌شود. فرهنگ‌سازمانی درواقع شخصیت سازمان بوده و نقش مهمی در رفتار و رضایت کلی کارکنان سازمان دارد. فروشگاه‌های بزرگ جهاني «والمارت»، «كاستكو» و «ايكيا» از جمله شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند از فرهنگ‌سازمانی خود به‌عنوان ابزاری برای هویت‌بخشی به محصولات و کارکنان و مدیران خود استفاده کنند و با پیوند‌زدن هویت فردی افراد باهویت و کارکردهای محصولات شرکت، آنها را به سمت وحدت و یگانگی هر‌چه بیشتر سوق دهند و این همان موضوعی است که متأسفانه در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها کم‌تر مشاهده و باعث می‌شود تا فرهنگ‌سازمانی بیشتر به یک موضوع نمادین و تشریفاتی تبدیل شود. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای باهدف بررسي ویژگی‌های مشترك فرهنگ‌سازمانی در سه فروشگاه خرده‌فروش بزرگ جهاني، والمارت، كاستكو و ايكيا صورت‌گرفته است.

کلمات کلیدی:

توانایی مدیران، تجدید ارائه صورت های مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


Examining the common characteristics of organizational culture in three major global retail stores: “Walmart”, “Costco” and “Ikea”.

Majid Rafiyan Isfahani[1]

[1] Professional post-doctorate in management, advanced models of business management, University of Tehran.

abstract

Organizational culture is defined as shared values, attitudes and practices that define an organization. Organizational culture is actually the personality of the organization and plays an important role in the behavior and overall satisfaction of the organization’s employees. World large stores “Walmart”, “Costco” and “Ikea” are among the companies that have been able to use their organizational culture as a tool to identify their products and employees and managers, and by linking the individual identity of the people with the identity and the functions of the company’s products, they They push towards unity and unity as much as possible, and this is the issue that is unfortunately less observed in some companies and organizations and causes organizational culture to become more of a symbolic and ceremonial issue. The current research was conducted with the library method with the aim of investigating the common characteristics of organizational culture in three major global retail stores, Walmart, Costco and IKEA.

Keywords: The ability of managers, re-presentation of financial statements, companies admitted to the stock exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله