بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر امپراتورسازي مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 248- 272

نویسندگان:

سید محمد میر محمدی شکتائی [1]، طیبه حداد [2]

[1]  دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2]  کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری shabnamhaddad5154@gmail.com

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر گرایش به امپراتوری سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی می باشد که برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آن با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی از رگرسیون چندمتغیره  به روش لجستیک استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 117 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1399 است که به روش حذف سیستماتیک به دست آمده‌اند. نتایج نهایی تحقیق نشان می‌دهد که اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش به امپراتورسازی دارد.

کلمات کلیدی: اجتناب مالیاتی، گرایش به امپراتورسازی، بورس تهران

 


Investigating the effect of tax avoidance on the imperialization of managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange
Seyyed Mohammad Mir Mohammadi Shektai [1], Tayyaba Haddad [2]
[1] Specialized doctorate in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com
[2] Senior accounting expert of non-profit organization Rozbahan Sari shabnamhaddad5154@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of tax avoidance on the tendency to empire building in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The current research is applied in terms of purpose and correlational in terms of method, which has been used to analyze its hypotheses using the panel data pattern of multivariate regression using logistic method. The statistical sample of the research includes 117 active companies in the Tehran Stock Exchange between 2015 and 2019, which were obtained by systematic elimination. The final results of the research show that tax avoidance has a positive and significant effect on the tendency to empire building.
Key words: tax avoidance, tendency to imperialism, Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله