بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر تاخیر گزارش حسابرس

مقاله: پژوهشی

صفحه: 191- 209

نویسندگان:

زاهد نادری[1]، امید سمیعی[2]

[1] کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی ماد سنندج zahednadry@gmail.com

[2]  گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  E-mail: 1300omid@gmail.com

چکیده

عمومأ انتشار گزارشات سالانه قبل از اظهارنظر حسابرس مستقل صورت نمي­گيرد، بنابراين، هر چه تأخير گزارش حسابرسي یعنی فاصله بين پايان سال مالي و تاريخ گزارش حسابرسي كمتر باشد، استفاده كنندگان صورت هاي مالي به شكلي بهتر و مؤثرتر قادر خواهند بود از اطلاعات منتشر شده آن استفاده نمايند كه اين موضوع به نوبه خود مي تواند تأثير بسزايي بر جذابيت بازارهاي مالي و سرمايه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر تاخیر گزارش حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است، به‌منظور دستیابی به این هدف پنج فرضیه تدوین شد که جهت آزمون این فرضیه‌ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از 192 شرکت طی ده سال از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1398 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده­های تابلویی بکار برده ‌شد، همچنین نرم‌افزار ایویوز 9 برای تحلیل‌های آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر معناداری دارد، نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که استقلال کمیته حسابرسی بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی، کمیته حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی


Examining the effect of corporate governance on auditor report delay

Zahid Naderi[1], Omid Samii[2]
[1] Master of Accounting, Mad Sanandaj Institute of Higher Education, zahednadry@gmail.com
[2] Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran E-mail: 1300omid@gmail.com
Abstract
Generally, annual reports are not published before the opinion of the independent auditor, therefore, the shorter the delay between the end of the financial year and the date of the audit report, the users of the financial statements will be able to use the published information in a better and more effective way. use that this matter in turn can have a great effect on the attractiveness of financial and capital markets. The purpose of this research is to investigate the effect of corporate governance on the delay of the auditor’s report in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In order to achieve this goal, five hypotheses were formulated, and in order to test these hypotheses using the systematic elimination method, a sample of 192 companies was collected over ten years. It was selected from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1398, and a multivariate regression model was used using the panel data method, as well as the Eviuse 9 software was used for statistical analysis. The results of the research hypotheses show that the size of the board of directors, the independence of the board of directors, the size of the audit committee and the financial expertise of the audit committee have a significant effect on the delay of the audit report. The research results also indicate that the independence of the audit committee has a negative effect on the delay of the audit report. It has meaning.
Keywords: corporate governance, board of directors, board independence, audit committee size and financial expertise, audit committee, audit report delay

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله