بررسی تأثیر سواد رسانه¬ای بر جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه و آگاهی فراشناختی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر الیگودرز در سال تحصیلی 1402-1401

مقاله: پژوهشی

صفحه: 261- 293

نویسندگان:

سعیده پرهیزکار[1]*، خلیل غفاری[2]

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی- مدیریت آموزشی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران s.parhizkar22@gmail.com

[2] دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران. ghaffari20500@yahoo.com

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سواد رسانه­ای بر جهت­گیری مثبت نسبت به مدرسه و آگاهی فراشناختی دانش ­آموزان دختر دوره متوسطه اول انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق علی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش ­آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر الیگودرز در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 2385 نفر بودند. نمونه مورد بررسی با استفاده از جدول مورگان 331 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش­نامه­های استاندارد؛ سواد رسانه­ای فلسفی (1393) جهت­گیری مثبت نسبت به مدرسه مک کوچ و سیگل (2003) و آگاهی فراشناختی ولز (1997) که روایی آنها با نظر متخصصان و پایایی آنها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 74/0، 91/0، 87/0 مورد بررسی و تائید قرار گرفت. به منظور تجزیه­ و­ تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند: آزمون نرمال بودن، واریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که سواد رسانه‌ای و ابعاد آن (آگاهی از اهداف پنهان پیام­های رسانه­ای، درك محتوای پیام­های رسانه­ای، نگاه انتقادی به پیام­های رسانه­ای، تجزیه و تحلیل پیام­های رسانه­ای) بر جهت­گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش­آموزان تاثیر دارد. اما گزینش آگاهانه پیام­های رسانه­ای بر جهت­گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش­آموزان تأثیر ندارد. سواد رسانه‌ای و ابعاد آن (آگاهی از اهداف پنهان پیام­های رسانه­ای، درك محتوای پیام­های رسانه­ای، نگاه انتقادی به پیام­های رسانه­ای، تجزیه و تحلیل پیام­های رسانه­ای) بر آگاهی فراشناختی دانش­آموزان تاثیر دارد. اما گزینش آگاهانه پیام­های رسانه­ای بر آگاهی فراشناختی دانش­آموزان تأثیر ندارد.

کلمات کلیدی:

سواد رسانه­ای، جهت­گیری مثبت نسبت به مدرسه، آگاهی فراشناختی.


Investigating the effect of media literacy on positive orientation towards school and metacognitive awareness of female students of the first secondary school in Aligudarz city in the academic year 1402-1401

Saeeda Parhizkar[1]*, Khalil Ghaffari[2]

[1] Master’s student, Department of Educational Sciences-Educational Management, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran s.parhizkar22@gmail.com

[2] Associate Professor, Department of Educational Sciences, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran. ghaffari20500@yahoo.com

 

abstract

The present study was conducted with the aim of determining the effect of media literacy on positive orientation towards school and metacognitive awareness of female students of the first secondary school. This research was applied in terms of purpose and causal in terms of type of research. The statistical population of this research included all the female students of the first secondary school in Aligudarz city in the academic year of 2001-2002, numbering 2385 people. The investigated sample was determined by using Morgan’s table and 331 people were selected by available sampling method. The tools used in this research are standard questionnaires; Philosophical media literacy (2013), positive orientation towards the school of McCutch and Siegel (2003) and metacognitive awareness of Wells (1997), whose validity according to the opinion of experts and their reliability with Cronbach’s alpha are equal to 0.74, 0.91, and 87. 0 was reviewed and approved. In order to analyze the data and test the research hypotheses, descriptive statistics and inferential statistics such as normality test, variance and multivariate regression were used. The results showed that media literacy and its dimensions (awareness of hidden goals of media messages, understanding the content of media messages, critical look at media messages, analysis of media messages) have an effect on positive orientation towards school in students. But the conscious selection of media messages does not affect positive orientation towards school in students. Media literacy and its dimensions (awareness of the hidden goals of media messages, understanding the content of media messages, critical look at media messages, analysis of media messages) have an effect on students’ metacognitive awareness. But the conscious selection of media messages does not affect the metacognitive awareness of students.

Keywords: 

Media literacy, positive orientation towards school, metacognitive awareness.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله